Vadovai

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

Bendrovės stebėtojų taryba
Stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta stebėtojų taryba: stebėtojų tarybos pirmininkė - Auksė Kontrimienė, stebėtojų tarybos nariai: Linas Kvedaravičius, Renata Cytacka, Artur Liudkovski, Vaidas Kukarėnas, Skirmantas Tumelis, Albert Narvoiš.

Bendrovės valdyba
Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka stebėtojų taryba 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Bendrovės valdybos pirmininkas – Julius Morkūnas, valdybos nariai: Virginijus Pauža, Andrius Griškevičius, Dangirutis Janušas, Dovilė Mikalajūnė, Edgaras Dereškevičius, Miroslav Romanovski.

Bendrovės vadovas
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba.
2017 m. rugsėjo 26 d. iš pareigų atsistatydinus generaliniam direktoriui Aidui Ignatavičiui ir 2017 m. spalio 10 d. jam nustojus eiti pareigas, Bendrovės valdybos 2017 m. spalio 3 d. sprendimu nuo 2017 m. spalio 11 dienos Gamybos tarnybos direktorius Virgilijus Žukauskas paskirtas laikinuoju generaliniu direktoriumi.

Kiti įmonės vadovai
Gamybos vadovas, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas – Virgilijus Žukauskas
Klientų aptarnavimo vadovė – Giedrė Blazgienė
Finansų vadovas – Viktoras Baltuškonis    
Organizacijos vystymo vadovė – Jolanta Diskaitė
Veiklos kokybės vadovas – Darius Bagdonas         
Prevencijos vadovas – Vidmantas Bruzgys
Teisės vadovas – Gintaras Makšimas
Pirkimų vadovas – Arūnas Jurgelaitis
Vidaus audito vadovė – Živilė Perednė

Daugiau informacijos apie vadovų komandą rasite naujienų skiltyje.