Vadovai

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas - valdyba ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

Bendrovės stebėtojų taryba
Stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

Visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta stebėtojų taryba: stebėtojų tarybos pirmininkė - Auksė Kontrimienė, stebėtojų tarybos nariai: Linas Kvedaravičius, Vidmantas Martikonis, Adomas Bužinskas, Vidas Urbonavičius, Albert Narvoiš.

Bendrovės valdyba
Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka stebėtojų taryba 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

2015 metais stebėtojų taryba patvirtino naują bendrovės valdybos sudėtį: valdybos pirmininkas – Darius Nedzinskas, valdybos nariai: Arūnas Bivainis, Juozas Buitkus, Vylūnė Urbonienė, Dovilė Mikalajūnė, Gintaras Maželis, Miroslav Romanovski.

Bendrovės vadovas
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. Bendrovės valdybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu 2016 m. sausio 11 dieną Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinktas Aidas Ignatavičius.

Kiti įmonės vadovai
Gamybos vadovas – Virgilijus Žukauskas
Klientų aptarnavimo vadovė – Giedrė Blazgienė
Finansų vadovas – Viktoras Baltuškonis    
Organizacijos vystymo vadovė – Jolanta Diskaitė
Veiklos kokybės vadovas – Darius Bagdonas    
Komunikacijos vadovas – 
Prevencijos vadovas – Vidmantas Bruzgys
Teisės vadovas – Gintaras Makšimas
Pirkimų vadovas – Arūnas Jurgelaitis
Vidaus audito vadovė – Živilė Perednė