Paslaugų kainos

Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina;
  • mėnesinė pardavimo kaina.

Nuo 2017 m. spalio 1 dienos įsigaliojo naujos paslaugų kainos. Prašome atkreipti dėmesį mokant už paslaugas. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos
Kaina
(be PVM)
Atsiskaitant pagal individualių skaitiklių rodmenis arba vandens tiekimo normas* 1,10
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas 0,57
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas 0,53
Eur/m³
Perkantiems geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis 1,03
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas 0,50
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas 0,53
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina vienam apskaitos prietaisui, mokama pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą** Kaina
(be PVM)
Ø 15 mm 1,50
Eur/mėn.
Ø 20 mm 2,00
Eur/mėn.
Ø 25 mm 2,50
Eur/mėn.
Ø 32 mm 3,20
Eur/mėn.
Ø 40 mm 4,00
Eur/mėn.
Ø 50 mm 5,01
Eur/mėn.
Ø 65 mm 6,51
Eur/mėn.
Ø 80 mm 8,01
Eur/mėn.
Ø 100 mm 10,01
Eur/mėn.
> Ø 150 mm 15,02
Eur/mėn.
Atsiskaitant pagal įvadinį skaitiklį (kaina namui) 3,35
Eur/mėn.


* Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį toje savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį (1,78 m³) dauginant jį iš koeficiento 2. Tai sudaro 3,56 m³ vienam klientui. 
Nuo 2017 m. vasario 1 dienos „Vilniaus vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,78 m³.

**VKEKK nustatyta vidutinė pardavimo kaina verslo klientams yra 2,35 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos prietaisui.


Bendrovės „Vilniaus vandenys" paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galioja nuo 2017 m. spalio 1 dienos. Daugiau informacijos


Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ

Rodiklis Kaina
(be PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą 0,028
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,020
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002*
Eur/m³

Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.* VKEKK paslaugų bazines kainas derina be PVM, visoms paslaugoms taikomas standartinis 21% PVM tarifas.

Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ

Rodiklis
Ribinė 
koncentracija* (mg/l) 
Kaina* už mg/l 
(be PVM)
Bendras chromas
0,4
mg/l
0,05267
Eur
Varis
0,4
mg/l
0,05267
Eur
Cinkas
0,6
mg/l
0,01194
Eur
Nikelis ir jo junginiai
0,1
mg/l
0,05267
Eur
Naftos angliavandeniliai
5,0
mg/l
0,01194
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)
2,0
mg/l
0,01194
Eur
Gyvsidabris
0,0005
mg/l
0,32303
Eur
Kadmis
0,0002
mg/l
0,32303
Eur
Švinas ir jo junginiai
0,1
mg/l
0,05267
Eur
Aliuminis
0,4
mg/l
0,00117
Eur
Riebalai
50,0
mg/l
0,00117
Eur

* Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą

** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją

Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.