Informacija gyventojams dėl apsirūpinimo karštu vandeniu

www.flickr.com nuotrauka
2012 05 18

UAB „Vilniaus vandenys“ pastaruoju metu gauna daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojų - administruojančių įmonių ir bendrijų - prašymus sudaryti geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo sutartis daugiabučiams namams, kurių butų ir kitų patalpų savininkai yra priėmę sprendimą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pirkti iš geriamojo vandens tiekėjo, o šilumą – iš šilumos tiekėjo, t.y. yra priėmę sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu. Savo raštuose namų valdytojai nurodo, kad atsiskaitant už patiektą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pageidauja, jog geriamojo vandens tiekėjas kiekvienam vartotojui skirstytų patiekto geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekius pagal vartotojų butuose esančių karšto vandens skaitiklių rodmenis ir įvadinio geriamojo vandens skaitiklio rodmenis. Atkreipiame dėmesį, kad Šilumos ūkio įstatymo 15 str., Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 193.2.2 p. nustato, kad su geriamojo vandens tiekėju atsiskaitoma pagal geriamojo vandens skaitiklio, esančio prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-12-15 išnagrinėjo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles bei priėmė sprendimą (administracinėje byloje Nr. I-442-18/2011), kuriame konstatavo: „įvertinus II apsirūpinimo karštu vandeniu būdo specifiką, būtinybė atsiskaityti už šilumą bei geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti pagal atitinkamus skaitiklius, įrengtus prieš karšto vandens ruošimo įrenginį išplaukia iš pačios šio apsirūpinimo karštu vandeniu būdo esmės; 2 apsirūpinimo karštu vandeniu būdo atveju šiluma bei geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti nėra patiekiamas betarpiškai vartotojams, nes vartotojams (butams) yra patiekiamas kokybiškai kitas produktas – karštas vanduo“. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, kitais galiojančiais teisės aktais ir Vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais, geriamojo vandens tiekėjas neskirsto patiekto geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekių, neprižiūri ir neeksploatuoja butuose esančių karšto vandens skaitiklių, todėl geriamojo vandens tiekėjas negali įgyvendinti daugiabučių namų valdytojų pageidavimų.

Primename, jog vartotojai, kurie yra priėmę sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu, privalo pateikti šilumos ir geriamo vandens tiekėjams šiuos dokumentus: daugumos daugiabučio namo gyventojų – buitinių karšto vandens vartotojų Civilinio kodekso 4.85 str. nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl sutikimo pasirinkti šį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą; dokumentą, įgalinantį asmenį sudaryti sutartis su šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais; įgalioto asmens išsamią kontaktinę informaciją. Maloniai kviečiame vartotojų įgaliotus atstovus pateikti nurodytus dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, bei suderinti su UAB „Vilniaus vandenys“ laiką, kada mūsų bendrovės atstovas galėtų atvykti pasirašyti skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenų suderinimo aktą. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 266 4410. Pateikus šiuos dokumentus ir pasirašius geriamojo vandens skaitiklio, esančio prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenų suderinimo aktą, bus sudaryta geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.

Informuojame, kad vartotojai, kurie yra priėmę sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu, tačiau šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams nepateikė sprendimo dėl 2-o apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo ir/ar šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams nepateikė dokumento, įgalinantį asmenį sudaryti sutartis su tiekėjais, ir/ar įgaliotasis asmuo nesudarė reikiamų sutarčių su šilumos tiekėju ar geriamojo vandens tiekėju, laikomi vartotojais, netinkamai įgyvendinusiais sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu ir atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų vyksta 1-uoju apsirūpinimo karštu vandeniu būdu, t.y. kai vartotojai karštą vandenį perka iš karšto vandens tiekėjo ir už patiektą karštą vandenį su juo atsiskaito pagal butuose esančių karšto vandens skaitiklių rodmenis (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 193 punktas).