APIE BENDROVĘ

„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia visoje Lietuvoje vandentvarkos įmonė, kurios akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėms. Pagrindiniai įmonės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, ketveriems metams visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrenkama bendrovės Valdyba, kaip Valdybos patariamasis organas bendrovėje suformuotas ir veikiantis Audito komitetas bei bendrovės Valdybos paskirtas įmonės vadovas – generalinis direktorius.

Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, o dėl savo veiklos specifikos ir strategiškai svarbių viešųjų paslaugų teikimo yra priskiriama nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių pirmos kategorijos grupei ir yra viešo intereso įmonė.

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas beveik 282 tūkst. klientų. Pagrindiniai veiklos rodikliai yra parduoto geriamojo vandens bei surinktų ir išvalytų nuotekų kiekiai, todėl ir „Vilniaus vandenų“ pagrindines (pardavimo) pajamas sudaro pajamos, uždirbtos, teikiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

„Vilniaus vandenys“ yra pažangi, efektyviai valdoma vandentvarkos srities lyderė, teikianti kokybiškas ir patikimas paslaugas. Bendrovė pirmoji regione diegia vieningą išmanųjį vandentiekio tinklą, savo veikloje naudoja hidraulinio modeliavimo sistemą, sparčiai vysto atsinaujinančios energetikos projektus.

Bendrovėje yra įdiegta ir įgyvendinama integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001,  ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Tai rodo, kad bendrovės veiklos poveikis aplinkai – nustatytas ir valdomas, o vykdoma veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistema integruota į visus veiklos procesus, kurie nustatyti padalinių darbo specifikos principu, taip siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą, stebėjimą ir valdymą. Pagrindinės veiklos procesai standartizuojami, vykdomi bei atliekama jų stebėsena atsižvelgiant į klientų poreikius.

„Vilniaus vandenys“ eksploatuoja 33 vandenvietes, 6 nuotekų valyklas, apie 1811 km vandentiekio ir apie 1530 km nuotekų tinklų. Nuosavas bendrovės kapitalas sudaro 66 proc. bendrovės turto.

Bendrovė skiria didelį dėmesį organizacinės kultūros kūrimui, investuoja į darbuotojų mokymus, siūlo jiems vidinės karjeros galimybes bei papildomų naudų krepšelį. Remiantis Bendrovėje 2022 m. atlikto tyrimo rezultatais, bendrovės darbuotojų įsitraukimas yra 66 proc., įgalinimas – 75 proc. 2022 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 621 darbuotojų.

TIKSLAS, MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

Pagrindinis veiklos tikslas: tiekti vandenį visaverčiam gyvenimui, saugoti gyvybę ir gamtą.

Bendrovės misija: tiekti klientams kokybišką vandenį ir efektyviai išvalyti nuotekas. Kokybiškas vanduo reiškia bendrovės veiklos rezultatą, siekiant, kad visi bendrovės klientai gautų aukščiausius standartus atitinkantį geriamąjį vandenį visoje tiekimo grandinėje. Bendrovės veiklos poveikis aplinkai nuolat stebimas, įmonė nuolat tobulina savo veiklą, siekdama ne tik atitikti aplinkosauginius reikalavimus, bet ir mažinti aplinkos taršą.

Bendrovės vizija: tvarus, draugiškas gamtai ir atsakingas bendruomenei vandentvarkos paslaugų teikėjas.Vizijoje pabrėžiamas bendrovės siekis sukurti kuo didesnę naudą įmonės klientams ir visai visuomenei, sistemingai mažinant bendrovės veiklos keliamą neigiamą poveikį aplinkai labiau negu numato norminiai aplinkosauginiai reikalavimai.

Bendrovės vertybės: atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas.

Bendrovės strateginės kryptys 2023-2032 m.