„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos bendrovė, tiekianti požeminį geriamąjį vandenį ir tvarkanti nuotekas daugiau nei 260 tūkst. klientų. Bendrovė vykdo veiklą Vilniaus miesto savivaldybės, taip pat Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų savivaldybių teritorijose.

Bendrovės misija yra užtikrinti tyro vandens tiekimą bei švarią aplinką bendruomenei vietovėje, kurioje ji vykdo veiklą. Įvertinus suinteresuotųjų šalių lūkesčius, istorinę patirtį, bendrovės vizija tapo siekis būti greitų, kokybiškų ir patikimų paslaugų lydere.

„Vilniaus vandenų“ vadovybė nustato, įgyvendina ir prižiūri kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, kurios principai susiję su bendrovės strategijoje numatytų krypčių įgyvendinimu. 

Esminiai bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politikos principai:

 • dirbti skaidriai ir efektyviai, tobulinti klientų aptarnavimą, atsižvelgiant į jų lūkesčius plėsti paslaugų krepšelį;
 • plėsti ir atnaujinti įmonės valdomą vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą;
 • išmaniai skaitmenizuoti veiklą;
 • mažinti tinkluose patiriamus nuostolius, racionaliai valdyti sąnaudas, efektyviai valdyti turtą;
 • užtikrinti efektyvų rizikų valdymą;
 • užtikrinti efektyvų ir tolygų biudžeto valdymą;
 • siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, tausiai, racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius bei vykdant taršos prevenciją;
 • vykdyti aplinkos apsaugos ir kitus bendrovės veiklą reglamentuojančius teisinius reikalavimus;
 • tobulinti integruotą ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, skirti tam reikalingus išteklius;
 • tobulinti veiklos procesų valdymą, taip sudarant sąlygas veikti kuo rezultatyviau ir efektyviau;
 • nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų įsitraukimą į veiklos gerinimą, gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už kokybę bei aplinkos apsaugą, užtikrinti darbuotojų saugumą bei gerovę, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje;
 • kurti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą;
 • ugdyti, pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus.