Aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos politika

APLINKOS APSAUGOS / KOKYBĖS POLITIKA

 

Dirbame pagal bendrovėje įdiegtos integruotos aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės sistemos, atitinkančios LST EN ISO 14001 ir LST EN ISO 9001 standartų, reikalavimus. Bendrovės darbuotojų pastangomis prižiūrime ir tobuliname šios sistemos veikimą, teikdami pirmenybę naujoms vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūros ir valdymo technologijoms.

 

Pagrindiniai bendrovės tikslai:

 • patikimai tiekti saugų ir sveiką vartoti geriamąjį vandenį;
 • surinkti ir išvalyti nuotekas pagal gamtosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti;
 • teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius.

 

Bendrovės prioritetai gamybinėje veikloje :

 • laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisinių reikalavimų, reglamentuojančių bendrovės veiklą;
 • prižiūrėti aplinkos apsaugos / kokybės vadybos sistemų, užtikrinančių LST EN ISO 14001 ir LST EN ISO 9001 standartų reikalavimų vykdymą;
 • mažinti neigiamą bendrovės veiklos poveikį aplinkai, siekti nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo;
 • siekti, kad vartotojams tiekiamas vanduo atitiktų higienos normą HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai", o išvalytos nuotekos - aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti;
 • taupyti gamtinius ir energetinius resursus, nepakenkiant teikiamų paslaugų kokybei;
 • diegti naujas technologijas vandentiekio ir nuotekų sistemų darbo kontrolei ir valdymui;
 • gerinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemas;
 • kontroliuoti geriamojo vandens netektį vandentiekio sistemose;
 • palaipsniui mažinti oro taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių.

 

Bendrovės vadovybė prisiima atsakomybę už bendrovės veiklos poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

 • gerinti veiklos procesų valdymą, (suteikti sąlygas darbuotojams produktyviai ir efektyviai dirbti);
 • užtikrinti socialines garantijas ir geranorišką darbinę atmosferą;
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, iniciatyvą, skatinti siekti aukštesnių rezultatų;
 • kasmet peržiūrėti aplinkos apsaugos / kokybės politiką, ją tobulinti;
 • laikytis su veikla susijusių norminių ir sutartinių reikalavimų bei gerinti aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos efektyvumą.

 

Ši politika prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

 

 

Generalinis direktorius                                                   Bronius Miežutavičius

                                                                                        2005 m. liepos 15 d.