Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija

2019-07-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir bendrovė „Vilniaus vandenys“ pasirašė sutartį dėl Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0007 „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“ įgyvendinimo.

Projektu planuojama rekonstruoti Švenčionių nuotekų valymo įrenginius (toliau – NVĮ), aptarnaujančius tankiai apgyvendintą Švenčionių miesto teritoriją. NVĮ buvo pastatyti 1970 m. ir yra natūraliai nusidėvėję, nuotekų tvarkymo efektyvumas ir kokybė neatitinka Vandens srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plano reikalavimų bei kitų teisės aktuose nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. Šiuo metu NVĮ vyksta mechaninis ir biologinis nuotekų valymas be azoto ir fosforo junginių šalinimo. 

Projekto tikslas – padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą Švenčionių miesto gyventojams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės koncentracijos neviršytų reikalavimų, nurodytų Nemuno upių baseinų rajono valdymo plane ir atrankoje dėl Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir veiklos Cirkliškio k., Švenčionių raj. sav., poveikio aplinkai vertinimo.

Projekto tikslui pasiekti numatomas šis uždavinys: rekonstruoti Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginius, siekiant užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Projekto tikslinė grupė – Švenčionių miesto gyventojai. NVĮ aptarnaus 1371 būstų (namų ūkių). Švenčionių rajone gyventojų ir būstų santykio koeficientas yra 1,8, todėl rekonstravus NVĮ 2468 gyventojams bus užtikrintos kokybiškesnės viešai teikiamos nuotekų valymo paslaugos. Rekonstruoti Švenčionių miesto NVĮ apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, pagerins vandens telkinių ekologinę būklę, prisidės prie Švenčionių rajono socialinės-ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

Projekto vykdytojas – UAB „Vilniaus vandenys“

Projekto pradžia – 2015-03-26

Projekto pabaiga – 2022-07-30

Projekto vertė – 4 184 528,71 Eur

Projektui įgyvendinti LR aplinkos ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-418 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0007, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ – 3 347 639,53 eurų.

 

projektu_logo.PNG