Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio baseino investicinis projektas“.

Vykdant projektą Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio projektas, 1 paketas, 1 etapas“ (toliau – projektas), 2005 m. gegužės mėn. buvo parengta Galimybių studija ir organizacinė struktūra „Nemuno upės aukštupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų plano I-am etapui įgyvendinti“. Šioje studijoje buvo išnagrinėta vandentvarkos sektoriaus situacija visame Nemuno aukštupio baseine, kuris apima ir Šalčininkų rajoną. Studijos pagrindu buvo parengta paraiška Sanglaudos fondo paramai gauti, o vėliau parengtas Europos Komisijos sprendimas CCI 2005/LT/16/C/PE/002, kuris pasirašytas 2005 m. gruodžio 2 d. 

Projektas skirtas pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, įtraukiant naujų nuotekų siurblinių statybą, nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimą bei rekonstrukciją, nuotekų siurblinių, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją. 

Projekto vertės dalis, tenkanti Šalčininkų projektui pagal Europos Komisijos sprendimą, sudarė 12 410 802,60 Lt (3 594 416,88 Eur) (be PVM). Bendra panaudotų lėšų suma su viršijančiomis lėšomis sudarė 15 505 356,95 Lt (4 490 661,77 Eur) (be PVM). Projekto komponentą „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ iš dalies finansavo Europos Sąjunga, Lietuvos Respublikos biudžetas bei UAB „Vilniaus vandenys“. 

Pagal 2008-12-01 pasirašytą trišalę funkcijų, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo sutartį Nr. 2008/GPG/A6/1 minėto projekto komponentui „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ (toliau – projektas) tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Vilniaus vandenys“ Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai deleguotos Perkančiosios organizacijos funkcijos, o UAB „Vilniaus vandenys“ – Galutinio paramos gavėjo ir Užsakovo funkcijos. 

Projekte numatyti darbai buvo vykdomi pagal 3 atskiras darbų sutartis ir 3 paslaugų sutartis. Projektas baigtas įgyvendinti 2010 m. gruodžio 31 d. 

UAB „Vilniaus vandenys“, kaip Galutinis paramos gavėjas ir Užsakovas įgyvendino šias paslaugų/darbų sutartis: 

1 sutartis – Nr. GS (7.38)-329 yra „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“: 

  • Darbų sutartis Nr. GS (7.38)-329 su UAB „Statovita“ pasirašyta 2009-10-07 sumai 10 667 527,50 Lt (3 089 529,51 Eur) (be PVM).
  • Darbų pabaigos data – 2010-12-15.
  • Įgyvendinus darbų sutartį, atlikti šie pagrindiniai darbai: parengtas nuotekų valyklos rekonstrukcijos techninis projektas, atlikti nuotekų valyklos statybos-rekonstrukcijos darbai nustatytai apkrovai ir nustatytam išvalymo lygiui. Pagrindiniai nuotekų valyklos apimties rodikliai: ekvivalentinis gyventojų skaičius – 8400 GE; maksimalus paros debitas – 1800 m3/d.
              
         
          
1 – 2 pav. Šalčininkų miesto nuotekų valykla 


2 sutartis – Sutartis Nr. APVA/20100811 „Galutinių ataskaitų rengimo paslaugos“:
  • Paslaugų sutartis su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“, UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „APVG“ pasirašyta 2010-08-26 sumai 900 000,00 Lt (260 658,02 Eur) (be PVM). Paslaugų kaina Šalčininkų rajono savivaldybei – 17 528,00 Lt (5 076,46 Eur) (be PVM).
  • Paslaugų teikimo pabaiga – 2010-12-31.
  • Konsultantas sistemino ir rinko informaciją, reikalingą ataskaitų rengimui, rengė ir derino ataskaitas, sistemino ir rinko informaciją apie projekto viešinimą, atliko poveikio aplinkai vertinimo aspektų analizę.

Projekto komponentu „Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ pasiektas pagrindinis rezultatas – užtikrinti 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo bei Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007-10-08 įsakymu Nr. D1-515 (ir vėlesni pakeitimai) 24 punktas „Buitinių ir komunalinių nuotekų tvarkymas“ reikalavimai. 

Viso projekto įgyvendinimo metu techninės priežiūros paslaugas teikė UAB „Grontmij | Carl Bro“, techninės paramos paslaugas – UAB „Projektų gama“ ir VšĮ „NPR“. 

Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.