Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-042 „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

(2007–2013 m.) laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą. 

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, investuojant prioritetui „Aplinka ir darnus vystymasis“ skirtas Sanglaudos fondo paramos lėšas, daugiausia dėmesio bus skiriama šių uždavinių sprendimui: 

 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.
 • Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
 • Oro kokybės gerinimas.
 • Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas.
Pagrindinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros priemonės, kurias numatoma finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, yra viešajam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui (nuotekų surinkimui, transportavimui, valymui, išleidimui, apskaitai, kontrolei, pirminiam dumblo ir valymo metu susidarančių atliekų tvarkymui) skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros plėtra, nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas.
 
Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-042 „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – projektas) tikslas – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Švenčionių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Po nuotekų valymo procesų Švenčionėlių nuotekų valymo įrenginiuose kasmet susikaupia apie 850 t/m dumblo, Švenčionyse apie 250 t/m dumblo ir Ignalinoje – apie 1105 t/m dumblo. Šiuo metu nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas yra sutankinamas, nuvandeninamas ir kaupiamas aikštelėse, arba tiesiog džiovinamas dumblo aikštelėse, o po to dalinai panaudojamas žemės ūkyje. Esamas nepakankamas dumblo tvarkymas kelia pavojų visuomenei ir aplinkai bei neužtikrina Europos Sąjungos ir nacionalinių reikalavimų laikymosi.
 
Siekiant įgyvendinti tikslus bei uždavinius, 2010 m. birželio 21 d. LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-557 projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšų. 2010 m. liepos 27 d. pasirašyta dvišalė (tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto finansavimo administravimo sutartis Nr. A/2010/NS/78. Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 2 720 823,16 Lt (788 004,85 Eur). iš Sanglaudos fondo bei 320 096,84 Lt (92 706,45 Eur). iš LR biudžeto lėšų. Likusią lėšų dalį, būtiną sėkmingam projekto įgyvendinimui, įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ ir partneris Švenčionių rajono savivaldybė. 

Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto vykdymo metu buvo pasirašytos 1 darbų sutartis, 3 įrangos tiekimo sutartys bei 1 paslaugų sutartis: 

1 sutartis – Nr. 10-52 „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Statva“ pasirašyta 2010-11-29 sumai 1 789 643,13 Lt (518 316,48 Eur) (be PVM).
 • Darbų pabaigos data – 2012 m. sausio 12 d. 2013-01-12 baigėsi pranešimų apie defektus laikotarpis (12 mėn.).
 • Įgyvendinant darbų sutartį, buvo įrengta bendra nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Įgyvendinus projektą, užtikrintas racionalus Švenčionių ir Ignalinos nuotekų valyklose susidarysiančio dumblo tvarkymas, leidžiantis spręsti ne tik nuolat besikaupiančio nuotekų dumblo, bet ir bioskaidžių atliekų panaudojimo problemą, kartu prisidėta prie Europos Sąjungos, nacionalinių, regiono bei rajonų strateginių dokumentų nuostatų įgyvendinimo. Atlikta 100 % darbų.

1-2 pav. Statybos darbai

2 sutartis – Nr. 11/03/04-1 „Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas“: 
 • Įrangos tiekimo sutartis su UAB „Oksata“ pasirašyta 2011-03-04 sumai 651 640,00 Lt (188 727,99 Eur) (be PVM).
 • Būgninis sijotuvas Caravaggi Vaglio 1500 ir „Žaliųjų atliekų smulkintuvas Caravaggi Bio pristatyti Projekto vykdytojui, atlikta 100 % darbų.

3 sutartis – Nr. 2011/03-01 „Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas“: 
 • Įrangos tiekimo sutartis su UAB „Keluva“ pasirašyta 2011-03-04 sumai 368 800,00 Lt (106 811,86 Eur) (be PVM).
 • Krautuvas ZL50G pristatytas Projekto vykdytojui, atlikta 100 % darbų.

4 sutartis – Nr. RB-PPS 2011/0003 „Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas“: 
 • Įrangos tiekimo sutartis su UAB „RB Baltic“ pasirašyta 2011-03-04 sumai 465 850,00 Lt (134 919,49 Eur) (be PVM).
 • Vartytuvas Seko SCV 370-MD pristatytas Projekto vykdytojui, atlikta 100 % darbų.

5 sutartis – Nr. 110131 „Techninės priežiūros, administravimo, viešinimo ir ekspertizės paslaugos, įgyvendinant projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“: 
 • Paslaugų sutartis Nr. 110131 su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir partneriai VšĮ „NPR“, UAB „Evikta“ (jungtinė veikla) pasirašyta 2011-01-31 sumai 96 000,00 Lt (27 803,52 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2013 m. kovo 1 d..
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas („Geltonoji“ knyga), kartu teikė projekto administravimo, viešinimo ir ekspertizės paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų.


Projektas padeda sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių. 

ES parama – investicija į jūsų ateitį!