Tinklo plėtros ir atnaujinimo projektai

2007-2013 m. laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą.
Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, investuojant prioritetui „Aplinka ir darnus vystymasis“ skirtas Sanglaudos fondo paramos lėšas, daugiausia dėmesio bus skiriama šių uždavinių sprendimui:
 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.
 • Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
 • Oro kokybės gerinimas.
 • Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas.
Pagrindinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros priemonės, kurias numatoma finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, yra viešajam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui (nuotekų surinkimui, transportavimui, valymui, išleidimui, apskaitai, kontrolei, pirminiam dumblo ir valymo metu susidarančių atliekų tvarkymui) skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros plėtra, nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas.
Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-042 „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – projektas) tikslas – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Švenčionių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Po nuotekų valymo procesų Švenčionėlių nuotekų valymo įrenginiuose kasmet susikaupia apie 850 t/m dumblo, Švenčionyse apie 250 t/m dumblo ir Ignalinoje – apie 1105 t/m dumblo. Šiuo metu nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas yra sutankinamas, nuvandeninamas ir kaupiamas aikštelėse, arba tiesiog džiovinamas dumblo aikštelėse, o po to dalinai panaudojamas žemės ūkyje. Esamas nepakankamas dumblo tvarkymas kelia pavojų visuomenei ir aplinkai bei neužtikrina Europos Sąjungos ir nacionalinių reikalavimų laikymosi.
Siekiant įgyvendinti tikslus bei uždavinius, 2010 m. birželio 21 d. LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-557 projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšų. 2010 m. liepos 27 d. pasirašyta dvišalė (tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto finansavimo administravimo sutartis Nr. A/2010/NS/78. Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 2.720.823,16 Lt. iš Sanglaudos fondo bei 320.096,84 Lt. iš LR biudžeto lėšų. Likusią lėšų dalį, būtiną sėkmingam projekto įgyvendinimui, įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ ir partneris Švenčionių rajono savivaldybė.
Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2013 metų sausio 25 d. Šiuo metu įgyvendinamos 1 darbų sutartis, 3 įrangos tiekimo sutartys bei 1 paslaugų sutartis:

1 sutartis – Nr. 10-52 „Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“:
 • Darbų sutartis su UAB „Statva“ pasirašyta 2010-11-29 sumai 1.789.643,13 Lt. (be PVM).
 • Numatoma darbų pabaigos data – 2012 m. sausio 12 d.
 • Įgyvendinant darbų sutartį, bus įrengta bendra nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas racionalus Švenčionių ir Ignalinos nuotekų valyklose susidarysiančio dumblo tvarkymas, leidžiantis spręsti ne tik nuolat besikaupiančio nuotekų dumblo, bet ir bioskaidžių atliekų panaudojimo problemą, kartu bus prisidedama prie Europos Sąjungos, nacionalinių, regiono bei rajonų strateginių dokumentų nuostatų įgyvendinimo. Šiuo metu atlikta 87 % darbų, 1.558.494,21 Lt. (be PVM).

         
1-2 pav. Statybos darbai


2 sutartis – Nr. 11/03/04-1 „Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas“:
 • Įrangos tiekimo sutartis su UAB „Oksata“ pasirašyta 2011-03-04 sumai 651.640,00 Lt. (be PVM).
 • Būgninis sijotuvas Caravaggi Vaglio 1500 ir „Žaliųjų atliekų smulkintuvas Caravaggi Bio pristatyti Projekto vykdytojui, atlikta 100 % darbų.
3 sutartis – Nr. 2011/03-01 „Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas“:
 • Įrangos tiekimo sutartis su UAB „Keluva“ pasirašyta 2011-03-04 sumai 368.800,00 Lt. (be PVM).
 • Krautuvas ZL50G pristatytas Projekto vykdytojui, atlikta 100 % darbų.
4 sutartis – Nr. RB-PPS 2011/0003 „Projekto „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įrangos pirkimas“:
 • Įrangos tiekimo sutartis su UAB „RB Baltic“ pasirašyta 2011-03-04 sumai 465.850,00 Lt. (be PVM).
 • Vartytuvas Seko SCV 370-MD pristatytas Projekto vykdytojui, atlikta 100 % darbų.
5 sutartis – Nr. 110131 „Techninės priežiūros, administravimo, viešinimo ir ekspertizės paslaugos, įgyvendinant projektą „Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“:
 • Paslaugų sutartis Nr. 110131 su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir partneriai VšĮ „NPR“, UAB „Evikta“ (jungtinė veikla) pasirašyta 2011-01-31 sumai 96.000,00 Lt. (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – darbų sutarties įgyvendinimo pabaigos data.
 • Konsultantas atlieka užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas („Geltonoji“ knyga), kartu teikia projekto administravimo, viešinimo ir ekspertizės paslaugas. Šiuo metu suteikta 73,06 % paslaugų, 70.134,00 Lt. (be PVM).

Projektas padeda sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!