Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-035 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“.

(2007–2013 m.) laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą. 


Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, investuojant prioritetui „Aplinka ir darnus vystymasis“ skirtas Sanglaudos fondo paramos lėšas, daugiausia dėmesio bus skiriama šių uždavinių sprendimui: 

 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.
 • Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
 • Oro kokybės gerinimas.
 • Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas.


Pagrindinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros priemonės, kurias numatoma finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, yra viešajam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui (nuotekų surinkimui, transportavimui, valymui, išleidimui, apskaitai, kontrolei, pirminiam dumblo ir valymo metu susidarančių atliekų tvarkymui) skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros plėtra, nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas. 

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-035 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ (toliau – projektas) tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Vilniaus aglomeracijoje, siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, prieinamumą gyventojams: 


 • padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui.
 • padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus geriamajam vandeniui.
 • sumažinti taršą, patenkančią į Neries upės baseiną.
 • užtikrinti priimtiną ir saugų vandens tiekimą gyventojams.
 • išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus.


Siekiant įgyvendinti tikslus bei uždavinius, 2009 m. gruodžio 07 d. LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-749 (aktuali redakcija 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. D1-575) projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšų. 

2010 m. sausio 08 d. pasirašyta dvišalė (tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ finansavimo administravimo sutartis Nr. V/2009/NS/6 (ir vėlesni pakeitimai). Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 11 939 318,56 Eur (41 224 079,14 Lt) iš Sanglaudos fondo bei 1 404 625,17 Eur (4 849 891,66 Lt) iš LR biudžeto lėšų. Likusią lėšų dalį, būtiną sėkmingam projekto įgyvendinimui, įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ ir partneris Vilniaus miesto savivaldybė. 

Projektas baigtas įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo metu pasirašytos 7 darbų sutartys bei 2 paslaugų sutartys: 


1 sutartis – Nr. 2010/10/01 „Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statyba Grigiškėse“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Žemda“ pasirašyta 2010-10-01 sumai 1 869 197,03 Eur (6 453 963,52 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2013-08-19. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, nutiesta 4,33 km naujų vandentiekio tinklų, 5,51 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.
 • Pateikiama objekto schema.
 
         
          
1-2 pav. Statybos darbai Grigiškėse 

 

2 sutartis – Nr. 2011-11/18 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija ir statyba Salininkuose“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Vilnista“ pasirašyta 2011-11-18 sumai 1 982 086,59 Eur (6 843 748,57 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-06-30. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, nutiesta 7,27 km naujų vandentiekio tinklų, 11,15 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 0,13 km vandentiekio tinklų Pupinės g., pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės ir renovuotos 2 nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.
 • Pateikiama objekto schema.

 

3 sutartis  Nr. R-101008/66 „Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų statyba Kairėnuose-Galgiuose“: 
 • Darbų sutartis su UAB „KRS“ ir partneriu UAB „Hidroterra“ (jungtinė veikla) pasirašyta 2010-10-08 sumai    2 153 988,65 Eur (7 437 292,02 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2013-08-13 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, nutiesta 5,06 km naujų vandentiekio tinklų, 7,71 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.
 • Pateikiama objekto schema.
 
         
          
1-2 pav. Statybos darbai Kairėnuose-Galgiuose 

 

4 sutartis – Nr. SR 10-11/01 „Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnio gyvenvietėje“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Inžineriniai tinklai“ pasirašyta 2010-11-05 sumai 1 864 910,77 Eur (6 439 163,91 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2013-08-13. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį,nutiesta 1,58 km naujų vandentiekio tinklų, 13,05 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.
 • Pateikiama objekto schema.
 
         
          
1-2 pav. Statybos darbai Pavilnyje 

 

5 sutartis – Nr. MJ-345 „Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų“: 
 • Darbų sutartis su Meyer & John GmbH & Co. KG, veikiantis / atstovaujamas per Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas, ir partneriu UAB „Požeminės linijos“ (jungtinė veikla) pasirašyta 2010-11-29 sumai        2 357 646,92 Eur (8 140 483,30 Lt) (be PVM).
 • Darbų sutartis su Rangovu nutraukta 2013-01-23. 2014-05-13 pasirašyta objekto "Gyvenamųjų kvartalų prie Santariškių ir Visorių g. prijungimas prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų" asfaltbetonio ir žvyrkelių dangų atstatymo darbų sutartis Nr. 447-04/4-1/2014(23.2.2-56). Rangovas UAB "Lemminkainen Lietuva" darbus baigė vykdyti 2014-10-13. 
 • 2014-05-16 gautas Visorių objekto Statybos užbaigimo aktas, gyventojai jau turi galimybę prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. 
 • 2014-09-23 gautas Santariškių objekto Statybos užbaigimo aktas. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, nutiesta 5,16 km naujų vandentiekio tinklų, 5,18 km naujų nuotekų tinklų, renovuota 3,73 km vandentiekio tinklų ir 4,14 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.
 • Pateikiama objekto schema.
 
         
          
1-2 pav. Statybos darbai Santariškėse-Visoriuose 

 

6 sutartis – Nr. 11-11/23 „Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“: 
 • Darbų sutartis su UAB „Vilnista“ pasirašyta 2011-11-23 sumai 1 254 730,63 Eur (4 332 333,93 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-05-29. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, nutiesta 4,71 km naujų vandentiekio tinklų, 4,69 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų. 
 • Pateikiama objekto schema.

 
7 sutartis – Nr. 6195 „Magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Avižienių seniūnijoje (Užubaliai, Klevinė, Raisteniškės ir Bendoriai)“: 

 • Darbų sutartis su AS Merko Ehitus ir partneriu UAB „Merko statyba“ (jungtinė veikla) pasirašyta 2011-05-02 sumai 1 433 463,46 Eur (4 949 462,62 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2014-04-03. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, nutiesta 5,33 km naujų vandentiekio tinklų, 7,03 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.
 • Pateikiama objekto schema.
 
         
          
1-2 pav. Statybos darbai Avižieniuose 

 

8 sutartis – Nr. CPO06823 „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ techninė priežiūra ir administravimas“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „Sweco Lietuva“ pasirašyta 2011-06-09 sumai 188 253,01 Eur (650 000,00 Lt) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – paskutinės darbų sutarties įgyvendinimo pabaigos data.
 • Konsultantas atlieko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas („Raudonoji“ knyga), kartu teikė projekto administravimo paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų.

 
9 sutartis – Nr. 100308 „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ viešinimo paslaugos“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „NPR“ pasirašyta 2010-03-08 sumai 100 000,00 Lt (28 962 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2013-02-08.
 • Konsultantas atlieka privalomas viešinimo paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų.