Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103 "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste"

2007-2013 m. laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą. 

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, investuojant prioritetui „Aplinka ir darnus vystymasis“ skirtas Sanglaudos fondo paramos lėšas, daugiausia dėmesio bus skiriama šių uždavinių sprendimui: 

 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.
 • Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
 • Oro kokybės gerinimas.
 • Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas.

Pagrindinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros priemonės, kurias numatoma finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, yra viešajam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui (nuotekų surinkimui, transportavimui, valymui, išleidimui, apskaitai, kontrolei, pirminiam dumblo ir valymo metu susidarančių atliekų tvarkymui) skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros plėtra, nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas.

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ (toliau – projektas) tikslas – centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas Naujosios Vilnios-Kairėnų, Antavilių, Daniliškių, Pavilnio, Šeškinės SB, Jurgino SB, Gineitiškių, Trakų Vokės gyventojams. Šių teritorijų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nėra pakankamai išplėtota. Gyventojams, kurie neturi galimybės prisijungti prie viešųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų, negalima užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimo ir tinkamo nuotekų šalinimo. Įgyvendinus projektą, numatyta minėtose teritorijose nutiesti 36,04 km naujų vandentiekio ir 60,58 km naujų nuotekų tinklų, pastatyti 2 naujus vandens gerinimo įrenginius, rekonstruoti 1,5 km nuotekų tinklų. Prie nuotekų tinklų bus naujai prijungti 3493 gyventojai, prie vandentiekio tinklų - 2223 gyventojai.

Siekiant įgyvendinti tikslus bei uždavinius, 2012 m. balandžio 26 d. LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-358 projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšų. 

2012 m. birželio 15 d. pasirašyta dvišalė (tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-103.

2015 metais gavus Projekuti papildomą finansavimą, Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 12 602 330,96 Eur (43 513 328,34 Lt) iš Sanglaudos fondo bei 1 482 627,17 Eur (5 119 215,09 Lt) iš LR biudžeto lėšų. Likusią lėšų dalį, būtiną sėkmingam projekto įgyvendinimui, įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“. 

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 metų spalio 30 d. Įgyvendinant projektą, buvo pasirašytos 7 darbų sutartys bei 1 paslaugų sutartis:

1 sutartis – Nr. 20-111(4.36-05) „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Antavilių g., Lazdynų pelėdos g., Biliūno g., S.B. „Šeškinė“, S.B. „Jurginas“ ir Gineitiškėse“ (pateikiama schema):

 • Statybos darbų sutartis su UAB „Statovita“ ir partneriais UAB „Kerista", UAB „Laugina“, AB „Utenos melioracija“ (jungtinė veikla)  pasirašyta 2012-08-03 sumai 4 186 310,47 Eur (14 454 492,80 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2014-05-30.
 • Įgyvendinant statybos darbų sutartį, nutiesta 8,80 km naujų vandentiekio tinklų, 11,38 km naujų nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos nuotekų siurblinės. Darbai objektuose baigti. Atlikta 100 % darbų.

2 sutartis – Nr. D2012/10/31-1 „Vandentiekio, nuotekų tinklų ir vandens gerinimo įrenginių statyba Daniliškėse“ (pateikiamaschema): 

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Statovita“ pasirašyta 2012-10-31 sumai 1 432 644,65 Eur (4 946 635,46 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2014-09-30. 
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 2,114 km vandentiekio tinklų, 5,787 km nuotekų tinklų, pastatyta nauja nuotekų siurblinė bei Daniliškių vandens gerinimo įrenginiai. Atlikta 100 % darbų.

3 sutartis – Nr. SR 12-11/01 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Pavilnyje (Džiaugsmo g. gyvenamųjų namų kvartalas ir vandentiekio ir nuotekų tinklai Taugotiškių, S Šilingio, V. Mirono, M. Krupavičiaus, Bagušių, Versmių, Vandens, Džiaugsmo gatvėse, Džiaugsmo skersgatvyje ir Paeglinės akligatvyje“ (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB „Inžineriniai tinklai“ pasirašyta 2012-11-06 sumai 1 881 221,97 Eur (6 495 483,23 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2014-10-09.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, nutiesta 9,098 km vandentiekio tinklų, 8,985 km nuotekų tinklų, pastatytos dvi naujos nuotekų siurblinės bei nauja vandens kėlimo siurblinė. Atlikta 100 % darbų.

4 sutartis – Nr. 447-08 (23.2.2-56) „Vandentiekio tinklų nauja statyba, nuotekų tinklų nauja statyba bei renovacija Trakų Vokėje, Vilniuje“ (pateikiama schema): 

 • Statybos darbų sutartis su AB "Utenos melioracija" ir UAB "Rimgauda" (jungtinė veikla) pasirašyta 2013-02-11 sumai 2 103 004,63 Eur (7 261 254,38 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-06-30. 
 • Įgyvendinant statybos darbų sutartį, nutiesta 8, 721 km vandentiekio tinklų, 10,201 km nuotekų tinklų, pastatytos 3 požeminės nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.

5 sutartis – Nr. 447-15(23.2.2-56) „Nuotekų tinklų įrengimas Naujojoje Vilnioje ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra Kairėnuose“ (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB "Litcon" pasirašyta 2013-09-13 sumai 2 896 200,19 Eur (10 000 000,00 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-07-15. 
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, Naujojoje Vilnioje nutiesta 8,308 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Kairėnuose nutiesta 4,700 km nuotekų tinklų, 5,987 km vandentiekio tinklų ir pastatytos 3 nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų. 

6 sutartis - Nr. 447-15(23.2.2-56) "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų Vokės gyvenamajame rajone" (pateikiama schema): 
 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis AB "Utenos melioracija" ir UAB "Hidrotechninė statyba" (jungtinė veikla) pasirašyta 2014-12-11 sumai 384 852,51 Eur (1 328 818,75 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-09-30.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, Trakų Vokėje nutiesta 1,44 km vandentiekio ir 1,35 km nuotekų tinklų, pastatyta viena nuotekų siurblinė. Atlikta 100 % darbų.

7 sutartis - Nr. 447-17(23.2.2-56) "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Markučiuose" (pateikiama schema):

 • Projektavimo ir statybos darbų sutartis su UAB "LitCon" ir UAB "Medstatyba" (jungtinė veikla) pasirašyta 2014-12-31 sumai2 178 971,47 Eur (7 523 552,69 Lt) (be PVM).
 • Darbų pabaiga - 2015-10-30.
 • Įgyvendinant projektavimo ir statybos darbų sutartį, Markučiuose nutiesta 1,77 km vandentiekio ir 8,78 nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės. Atlikta 100 % darbų.

8  sutartis - Nr. 447-09/80-1/2012(23.2.2-56)/1311309 "Techninės priežiūros ir administravimo paslaugos, įgyvendinant projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste":

 • Paslaugų sutartis UAB "TAEM Urbanistai" pasirašyta 2013-03-21 sumai 86 017,15 Eur (297 000,00 Lt) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga - 2015-07-28.
 • Konsultantas atlieko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas (FIDIC "Raudonoji" knyga), darbams pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (FIDIC "Geltonoji" knyga). Taip pat teikė projekto administravimo ir techninės priežiūros statybos darbų  vykdymo, jų paleidimo, derinimo ir statinių perdavimo-priėmimo metu paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų. 

ES parama - investicija į jūsų ateitį.