Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021 „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

(2007–2013 m.) laikotarpiu Europos Sąjungos struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą. 

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, investuojant prioritetui „Aplinka ir darnus vystymasis“ skirtas Sanglaudos fondo paramos lėšas, daugiausia dėmesio bus skiriama šių uždavinių sprendimui: 

 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.
 • Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
 • Oro kokybės gerinimas.
 • Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas.

Pagrindinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros priemonės, kurias numatoma finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, yra viešajam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui (nuotekų surinkimui, transportavimui, valymui, išleidimui, apskaitai, kontrolei, pirminiam dumblo ir valymo metu susidarančių atliekų tvarkymui) skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, paviršinių nuotekų valymo infrastruktūros plėtra, nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas. 

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-021 „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – projektas) tikslas – sutvarkyti Vilniaus regione susidarantį nuotekų dumblą, įgyvendinti ES direktyvos dėl nuotekų dumblo 86/278/EEB reikalavimus. Tikslinė grupė – Vilniaus miesto ir rajono gyventojai. 

Siekiant įgyvendinti tikslus bei uždavinius, 2010 m. liepos 08 d. LR aplinkos ministro sprendimu Nr. D1-590 projektui skirtas finansavimas iš Sanglaudos fondo ir LR biudžeto lėšų. 

2010 m. liepos 16 d. pasirašyta dvišalė (tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Vilniaus vandenys“) projekto „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ finansavimo administravimo sutartis Nr. A/2010/VVS/73 (ir vėlesni pakeitimai). Projekto tinkamų lėšų finansavimui iš viso skirta 82 443 686,02 Lt (23 877 341,87 Eur) iš Sanglaudos fondo bei 9 699 257,18 Lt (2 809 099,04 Eur) iš LR biudžeto lėšų. Likusią lėšų dalį, būtiną sėkmingam projekto įgyvendinimui, įsipareigojo finansuoti Projekto vykdytojas UAB „Vilniaus vandenys“ ir partneris Vilniaus miesto savivaldybė. 

Projekto įgyvendinimo metu vykdytos 1 darbų bei 2 paslaugų sutartys: 

1 sutartis – 2008-09-29 darbų sutartis „Dumblo apdorojimo įrenginiai Vilniaus nuotekų valykloje“: 

 • Darbų sutartis su konsorciumu WTE Wassertechnik GmbH/CAMBI AS pasirašyta 2008-09-29 sumai 171 448 409,61 Lt (49 654 891,57 Eur) (be PVM). Iš viso atlikta darbų už 155 862 190,55 Lt (45 140 810,52 Eur) (be PVM), sutaupyta 15 586 219,06 Lt (4 514 081,05 Eur) (PVM). 
 • Darbų pabaiga – 2013 m. liepos 19 d. 
 • Įgyvendinant darbų sutartį, įdiegti tankinimo, dumblo priėmimo iš kitų valyklų, terminės hidrolizės, pūdymo, dumblo sausinimo bei džiovinimo įrenginiai. Atlikta 100 % darbų.
 
         
          
1-2 pav. Statybos darbai


2 sutartis – Nr. CPO05638 „Techninė priežiūra ir administravimas, įgyvendinant projektą „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „Projektų centras“ pasirašyta 2011-02-19 sumai 440 000,00 Lt (127 432,81 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2013 m. liepos mėn. 
 • Konsultantas atliko užduotis, priskirtas FIDIC Inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas („Geltonoji“ knyga), kartu teiktos projekto administravimo paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų.


3 sutartis – Nr. 20110217/1 „Projekto „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ viešinimo paslaugos“: 

 • Paslaugų sutartis su UAB „PIAR“ pasirašyta 2011-02-17 sumai 34 720,00 Lt (10 055,61 Eur) (be PVM).
 • Paslaugų teikimo pabaiga – 2013 m. kovo 17 d.
 • Konsultantas atliko privalomas viešinimo paslaugas. Suteikta 100 % paslaugų.


Projektas padeda sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių. 

ES parama – investicija į jūsų ateitį!