Vadovai

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

2019-09-27 registruota bendrovės įstatų redakcija

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą sudaro Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės.

 

Bendrovės valdyba

Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

2019 m. birželio 18 d. stebėtojų taryba į „Vilniaus vandenų“ valdybą išrinko Adomą Bužinską, Edvardą Varonecką, Kęstutį Karosą, Miroslav Romanovskį. 2019 m. liepos 12 d. valdybos pirmininku išrinktas Adomas Bužinskas.

 

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. 

2018 m. liepos 20 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Marius Švaikauskas. Eiti šias pareigas Marius Švaikauskas pradėjo 2018 m. liepos 24 d.

  

Kiti bendrovės vadovai

Gamybos tarnybos direktorius – Tadas Kazlauskas 

Klientų aptarnavimo tarnybos direktorius – Saulius Savickas   

Veiklos planavimo ir finansų tarnybos direktorius – Benitas Jonikas  

Veiklos organizavimo tarnybos direktorius – Egidijus Anulis