Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai


Nuotekų tvarkymą reglamentuoja šie teisės aktai:

 
Draudžiamos išpilti atliekos

Į bendrovės nuotekų surinkimo sistemą draudžiama išleisti ar išpilti šias atliekas:


Padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklė

Į padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklę, skirtą specifinių medžiagų įkainio PVM sąskaitoje faktūroje skaičiavimui, suvedamos nuotekų tyrimais aptiktos (nustatytos) teršalų koncentracijos. Juridiniam asmeniui, kuriam nuotekų tvarkymo sutartimi arba siųstais pranešimais yra nustatyti teršiančių medžiagų dydžiai, vedami tik šiuose dokumentuose nurodyti arba už juos didesni paimtame mėginyje aptikti teršiančių medžiagų dydžiai.

Padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklę rasite čia.


Bazinis nuotekų užterštumas

Bazinis nuotekų užterštumas – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamų buitinių nuotekų užterštumo koncentraciją, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Dėl atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pateikiami bazinio nuotekų užterštumo dydžiai ir už jų viršijimą mokami papildomi mokesčiai:

 

Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos

Rodiklis Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7) 350
Skendinčios medžiagos (SM) 350
Bendrasis azotas (N) 50
Bendrasis fosforas (P) 10
 

Papildomi mokesčiai UŽ PADIDĖJUSIĄ TARŠĄ

Rodiklis Kaina
(be PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą 0,028
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,020
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 
Eur/m³

Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos, o sutartyje pakeičiami įkainiai  pagal nustatytą taršos kiekį.Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ

Rodiklis
Ribinė 
koncentracija* (mg/l) 
Kaina** už mg/l 
(be PVM)
Bendras chromas
0,4
mg/l
0,05822
Eur
Varis
0,4
mg/l
0,05822
Eur
Cinkas
0,6
mg/l
0,01319
Eur
Nikelis ir jo junginiai
0,1
mg/l
0,05666
Eur
Naftos angliavandeniliai
5,0
mg/l
0,01319
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)
2,0
mg/l
0,01319
Eur
Gyvsidabris
0,002
mg/l
0,35709
Eur
Kadmis
0,04
mg/l
0,35709
Eur
Švinas
0,1
mg/l
0,05822
Eur
Aliuminis
0,4
mg/l
0,00129
Eur
Riebalai
50,0
mg/l
0,00129
Eur

* Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą

** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją

Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos, o sutartyje pakeičiami įkainiai  pagal nustatytą taršos kiekį.


Ribinė teršalų koncentracija

Ribinė teršalų koncentracija – Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytos teršalų koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos į gamtinę aplinką.


Dažniausiai užduodami klausimai


Infrastruktūrų galimybių ribinės vertės (mg/l) stacionariems taršos šaltiniams

Nuotekų valykla Teršalai
BDS7 ChDS SM Nb Pb Nafta Riebalai
Vilnius 800 <3 x BDS7
520 100 20 25 100
Šalčininkai 800 <3 x BDS7 520 100 20 5 100
Nemenčinė 800 <3 x BDS7 520 50 10 5 100
Pabradė 800 <3 x BDS7 520 100 20 5 100
Švenčionėliai 800 <3 x BDS7 520 100 20 5 100
Eišiškės 800 <3 x BDS7 520 100 20 5 100


Dažniausiai užduodami klausimai


2018 metų gegužės 15 dieną Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1666/18 (2.1.1E-TD2) Dėl  nuotekų tvarkymo sutarties formos tvirtinimo patvirtinta nauja nuotekų tvarkymo sutarties forma. Ji ir jos sąlygos taikomos visiems bendrovės klientams, sudarantiems sutartis dėl nuotekų tvarkymo paslaugos.

Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2090 patvirtintų VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ, KURIOSE NĖRA CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ, NUOTEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ36 punktu, visi juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir norintys sudaryti sutartį su „Vilniaus vandenimis“ dėl atvežamų nuotekų tvarkymo, privalo būti registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Teikiant prašymą sudaryti sutartis privaloma pateikti išrašą iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame.

Klientams ar įmonėms, samdantiems nuotekų vežėjus ir patiems nevykdantiems nuotekų vežimo, šis reikalavimas netaikomas.

  

Sudarant nuotekų tvarkymo sutartį reikalingi šie dokumentai:

  • suvestinėje nurodytos transporto priemonės techninis pasas (kopija);
  • dokumentas (kopija), pagrindžiantis Jūsų bendrovės teisę eksploatuoti Suvestinėje nurodytą transporto priemonę, jei ji Jūsų bendrovei nepriklauso nuosavybės teise, o yra naudojama kitu pagrindu (pvz., nuomojama);
  • individualios veiklos pažyma (kopija), jei klientas yra fizinis asmuo;
  • išrašas iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame, jei klientas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą.
              

Prieš pasirašant sutartį kviečiame susipažinti su šiais dokumentais:

Visi nuotekas autotransportu bendrovei pristatantys klientai kviečiami susipažinti su aukščiau pateiktu „Vilniaus vandenų“ Nuotekų tvarkymo aprašu ir laikytis dokumente išdėstytų reikalavimų.

Šiame apraše nustatyta mokesčio už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarka, sutarčių su klientais sudarymo ir administravimo tvarka, nuotekų užterštumo kontrolės tvarka, saugaus darbo organizavimo ir vykdymo bendrovės objektuose tvarka. Šio aprašo reikalavimai yra taikomi visiems klientams, su bendrove pasirašiusiems nuotekų tvarkymo sutartį pagal naująją sutarties formą, ir pristatantiems nuotekas į nuotekų priėmimo punktus.

Galite susipažinti, kaip atrodo klientams siunčiamas Pranešimas apie nustatomą leidžiamą išleidžiamų nuotekų užterštumo dydį, kuriuo bendrovės klientai informuojami apie nustatomus naujus sutartinius leidžiamų išleisti nuotekų užterštumo dydžius.

 

Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina

 

Nuotekų vežėjai, nuotekas pristatantys į nuotekų siurblinėse esančius nuotekų priėmimo punktus (Liepto g. ir Kalvarijų g.), moka pilną nuotekų tvarkymo kainą – 0,54 Eur/m3 be PVM – ir papildomą nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos (tarifai nurodyti aukščiau, skiltyse „Papildomi mokesčiai už padidėjusią taršą“ ir „Papildomi mokesčiai už savitąją (specifinę) taršą).

Nuotekų vežėjai, nuotekas pristatantys į nuotekų valyklose esančius nuotekų priėmimo punktus, moka nuotekų tvarkymo kainą be nuotekų surinkimo kainos dalies – 0,31 Eur/m3 be PVM – ir papildomą nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos (tarifai nurodyti aukščiau, skiltyse „Papildomi mokesčiai už padidėjusią taršą“ ir „Papildomi mokesčiai už savitąją (specifinę) taršą).

Infrastruktūrų galimybių ribinės vertės (mg/l) nuotekų vežėjams

Nuotekų valykla Teršalai
BDS7 ChDS SM Nb Pb Nafta Riebalai
Vilnius 10000 <3 x BDS7
7000 1000 200 25 300
Šalčininkai 2000 <3 x BDS7 520 400 60 25 300
Nemenčinė 5000 <3 x BDS7 2800 430 55 25 300
Pabradė 7500 <3 x BDS7 3000 130 20 10 100
Švenčionėliai 1600 <3 x BDS7 1300 250 40 20 120
Eišiškės 5000 <3 x BDS7 1000 240 25 25 110

Leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas (mg/l) nuotekų vežėjams

Nuotekų valykla Teršalai
BDS7 ChDS SM Nb Pb Nafta Riebalai
Vilnius 1950 <3 x BDS7
2720 350 50 5 130
Šalčininkai 1000 <3 x BDS7 350 300 40 5 130
Nemenčinė 1950 <3 x BDS7 1800 300 40 5 130
Pabradė 1950 <3 x BDS7 1800 100 10 5 70
Švenčionėliai 1000 <3 x BDS7 800 150 20 5 70
Eišiškės 1950 <3 x BDS7 800 150 10 5 70