Paslaugų kainos

Mokėtiną sumą už „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

  • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;
  • mėnesinė pardavimo kaina.

Nuo 2019 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujos paslaugų kainos. Anksčiau galiojusias kainas rasite archyve.

Paslauga Kaina
(be PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams bei atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*)
0,94
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)
0,48
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)
0,46
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (perkant geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti bei atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis)
0,87
Eur/m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)
0,41
Eur/m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) 0,46 
Eur/m³
Mėnesinė pardavimo kaina vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą Kaina
(be PVM)
Ø 15 mm 1,44 
Eur/mėn.
Ø 20 mm 1,93 
Eur/mėn.
Ø 25 mm 2,41 
Eur/mėn.
Ø 32 mm 3,08 
Eur/mėn.
Ø 40 mm 3,85 
Eur/mėn.
Ø 50 mm 4,82 
Eur/mėn.
Ø 65 mm 6,26 
Eur/mėn.
Ø 80 mm 7,70 
Eur/mėn.
Ø 100 mm 9,63 
Eur/mėn.
> Ø 150 mm 14,45 
Eur/mėn.
Mėnesinė pardavimo kaina atsiskaitant pagal daugiabučio namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis (kaina namui) 3,72 
Eur/mėn.
Mėnesinė pardavimo kaina nuotekų vežėjams, dumblo vežėjams, vandens paėmėjams ir klientamis, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso  1,32 
Eur/mėn.

 

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis  m³ skaičiuojamas taikant vidutinį toje savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,47 m³) dauginant jį iš koeficiento 2. Tai sudaro 4,94 m³ vienam klientui. 

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2019 m. vasario 1 d.  „Vilniaus vandenų“  aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,47 m³.

VKEKK nustatyta vidutinė pardavimo kaina verslo klientams yra 2,26 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos prietaisui.

 

Informaciją apie „Vilniaus vandenų“ suteikiamas papildomas paslaugas ir jų kainas rasite čia


Bendrovės „Vilniaus vandenys  paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika. Pateiktos kainos galioja nuo 2019 m. vasario 1 dienos.


Papildomi mokesčiai UŽ PADIDINTĄ TARŠĄ

Rodiklis Kaina
(be PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą 0,028
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,020
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 
Eur/m³

Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ

Rodiklis
Ribinė 
koncentracija* (mg/l) 
Kaina** už mg/l 
(be PVM)
Bendras chromas
0,4
mg/l
0,05666
Eur
Varis
0,4
mg/l
0,05666
Eur
Cinkas
0,6
mg/l
0,01284
Eur
Nikelis ir jo junginiai
0,1
mg/l
0,05666
Eur
Naftos angliavandeniliai
5,0
mg/l
0,01284
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)
2,0
mg/l
0,01284
Eur
Gyvsidabris
0,002
mg/l
0,34751
Eur
Kadmis
0,04
mg/l
0,34751
Eur
Švinas
0,1
mg/l
0,05666
Eur
Aliuminis
0,4
mg/l
0,00126
Eur
Riebalai
50,0
mg/l
0,00126
Eur

* Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą

** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją

Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.