Visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė visiems svarstytiems klausimams

2011 04 22

2011 m. kovo 31 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2011 m. balandžio 7 d. Bendrovės stebėtojų tarybai pritarus, šiandien buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo svarstomi šie klausimai:

1) Dėl Auditoriaus išvados apie metinių finansinių ataskaitų už 2010 m. rinkinį ir metinį pranešimą.

2) Bendrovės metinio pranešimo svarstymas ir tvirtinimas.

3) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų už 2010 m. rinkinio svarstymas ir tvirtinimas.

4) Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projekto svarstymas ir tvirtinimas.

Visi klausimai buvo sėkmingai apsvarstyti ir patvirtinti.