Informacija apie sąskaitas už geriamąjį (šaltą) vandenį karšto vandens ruošimui

2011 11 21

Po Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. birželio 17 d. priimto nutarimo, UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus energija“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią nuo šių metų rugsėjo, gyventojai pasirinkę 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, gauna mokėjimo pranešimus, kuriuose nurodytos mokėtinos sumos už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti už laikotarpius nuo 2011 m. gegužės 1 d.

Tie vartotojai, kurie pasirinko 2-ąjį būdą, bet nepasirašė atitinkamų sutarčių su šilumos ir geriamojo vandens tiekėjais, laikomi „netinkamai įgyvendinusiais savo pasirinkimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu“, todėl mokėjo tik už vandens pašildymą, bet nemokėjo už patį vandenį. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai birželį priėmus nutarimą, o UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus energija“ pasirašius bendradarbiavimo sutartį, nuo rugsėjo, vartotojai gavo sąskaitas, kuriose nurodytos mokėtinos sumos už laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 1 d.

Vartotojai, kurie spalio mėnesį gavo mokėjimo pranešimus už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti (už š. m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.) ir sumokėjo nurodytą sumą, lapkričio mėn. atsiųstuose mokėjimo pranešimuose, nors ir vėl nurodyta ta pati suma, antrą kartą mokėti nebereikia*. Reikia susimokėti tik už rugsėjo mėnesį.

Dėmesio! Už karštą vandenį Jūs mokate UAB „Vilniaus energija“, o ne UAB „Vilniaus vandenys“, todėl iškilus klausimams dėl karšto vandens deklaruotų kiekių, prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“.

* Pvz.: Spalio mėnesį gavote 30 Lt sąskaitą (už suvartotą geriamąjį vandenį karštam ruošti nuo š. m. gegužės 1 d.). Ją sumokėjote pagal pranešime nurodytą įmokos kodą, bet lapkričio mėnesį vėl gavote 38 Lt sąskaitą (iš kurių 30 Lt yra ta suma, kurią Jūs jau buvote sumokėję). Tų 30 Lt antrą kartą mokėti NEBEREIKIA. Vartotojai už karštą vandenį atsiskaito UAB „Vilniaus energija“, kuri tik vėliau už patį vandenį atsiskaito su UAB „Vilniaus vandenys“. Jei antrą mėnesį iš eilės gavote tą pačią mokėjimo sumą, nors praėjusį mėnesį ją jau sumokėjote, greičiausiai tie pinigai iki pranešimų rengimo dienos UAB „Vilniaus vandenys“ dar nepasiekė.

Informaciją apie nuo 2011 m. rugsėjo mėn. pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas rasite čia.

Žemiau apie susidariusią situaciją pateikiama detalesnė informacija.

*******

Iki 2010-05-01 Vilniaus m. daugiabučių namų gyventojai privalėjo priimti sprendimą kokiu būdu jie nori apsirūpinti karštu vandeniu: 1 būdas- karštą vandenį pirkti iš karšto vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“), 2 būdas- šilumą karštam vandeniui ruošti pirkti iš šilumos tiekėjo (UAB „Vilniaus energija“) ir geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo (UAB „Vilniaus vandenys“).

Pagal 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdą vartotojai už sunaudotą karštą vandenį privalo atsiskaityti su UAB „Vilniaus energija“ pagal butuose esančių karšto vandens skaitiklių rodmenis, o UAB „Vilniaus energija“ už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti privalo atsiskaityti su UAB „Vilniaus vandenys“ pagal įvadinį geriamojo vandens skaitiklio, esančio prieš šilumokaitį, rodmenis.

Vartotojai norintys apsirūpinti karštu vandeniu 2 būdu privalo: daugiabučio namo gyventojų susirinkime daugumos balsavimu priimti sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2 būdu, įgalioti atstovą ir įgaliotas atstovas privalo sudaryti sutartis su šilumos tiekėju ir geriamojo vandens tiekėju. Šių veiksmų neatlikus, yra laikoma, jog vartotojai nepasirinko 2 apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, todėl yra taikomas 1 apsirūpinimo karštu vandeniu būdas. Tačiau UAB „Vilniaus energija“ nevykdo Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių ir iš vartotojų (netinkamai įgyvendinusių apsirūpinimo karštu vandeniu 2 būdu tvarką) nerinko įmokų už karštą vandenį. Todėl šiuo metu teismas nagrinėja UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti.

Kol laukiama teismo sprendimo, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, siekdama vartotojams, nuo 2010 m. gegužės 1 d. negaunantiems sąskaitų už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, sudaryti galimybę pradėti atsiskaitinėti, 2011 m. birželio 17 d. priėmė nutarimą Nr. O3-146 „Dėl apmokėjimo už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti Vilniaus mieste“. Vykdydamos minėtą nutarimą UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus energija“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią kiekvieną mėnesį Vilniaus miesto gyventojai, pasirinkę 2-ąjį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, tačiau jo tinkamai neįgyvendinę, nuo š. m. rugsėjo mėn. gauna mokėjimo pranešimus, kuriuose nurodytos mokėtinos sumos už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti už laikotarpius po 2011 m. gegužės 1 d.