Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Pareigybė
2022 metai
2023 metai

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis

Darbuotojų skaičius

III ketvirtis

Administracijos vadovai

5

6975

5

14340

6

6714

6

7287

Vidurinio lygmens vadovai

33

3662

34

5565

34

4035

35

4277

Vyresnieji specialistai

95

2526

102

3296

100

2615

108

2707

Specialistai

247

1774

248

2215

246

1868

237

1945

Darbininkai

241

1432

239

1457

229

1567

227

1606

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, o kitą dalį  – kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų pasiekimo, vadovams – nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.

Kintama atlygio dalis yra taikoma visiems įmonės darbuotojams. Nustatytoms pareigybėms (pagal atitinkamus vidaus teisės aktus, daliai darbininkų ir specialistų kategorijos darbuotojų) kintama atlygio dalis siekia 10 proc. ketvirčio atlyginimo (apskaitinis laikotarpis 3 mėn.) ir mokama 1 kartą per ketvirtį po ketvirtinių rezultatų įvertinimo.

Likusiai daliai darbuotojų: darbininkams, specialistams, vyr. specialistams kintama atlygio dalis siekia 10 proc. metinio atlyginimo ir mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.

Vidurinio lygmens ir administracijos vadovams kintama atlygio dalis siekia nuo 15 iki 30 proc. metinio atlyginimo ir mokama 1 kartą per metus po individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo įvertinimo.

Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro mėnesinė 9950 Eur (neatskaičius mokesčių) alga ir kintamoji atlygio dalis iki 30 proc., apskaičiuojama nuo priskaičiuoto apskaitinio laikotarpio (Bendrovės finansiniai ataskaitiniai metai) darbuotojo darbo užmokesčio, mokama vieną kartą metuose, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus audituotus finansinių ataskaitų rinkinius, kurią nustato Bendrovės valdyba. Kintamos atlygio dalies dydis priklauso nuo ankstesniais metais pasiektų tikslų.


Bendrovėje skiriamos pareigybių grupės:


Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  

Vidurinio lygmens vadovai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  

Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  

Specialistai– darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  

Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.

.

*Nuo 2023-07-01 nustatytas nepriklausomų valdybos narių atlygis 3317 Eur (neatskaičius mokesčių), nuo 2023-07-01 nustatytas valstybės tarnautojų, einančių valdybos narių pareigas, atlygis – 2488 Eur (neatskaičius mokesčių).