Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Pareigybės pavadinimas
2021 metai
2022 metai

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis

Administracijos vadovai

6445

4

10805

Vidurinio lygmens vadovai

3515

43

4765

Vyresnieji specialistai

2334

96

2904

Specialistai

1973

246

1973

Darbininkai

1329

264

1299

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.


2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams – nuo 15 iki 30 procentų. 

Generaliniam direktoriui nuo 2019 m. sausio 1 d. (po mokesčių reformos) mokama 5414 eurų per mėnesį pastovi atlyginimo dalis, neatskaičius mokesčių. Taip pat generaliniam direktoriui mokama 50 proc. kintamoji mėnesio darbo užmokesčio dalis nuo pastovios dalies, kuri priklauso nuo patvirtintų metinių įmonės tikslų įgyvendinimo ir kuri nustatoma metams į priekį, patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius už praėjusius ataskaitinius metus.


Bendrovėje skiriamos pareigybių grupės:


Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  

Vidurinio lygmens vadovai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  

Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  

Specialistai– darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  

Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.

.

BENDROVĖS VALDYBA

Valdybos nariams per 2021 metus išmokėtas atlygis už valdybos narių pareigų vykdymą

Valdybos narys*
Valdybos nario veiklos sutarties pasirašymo data
Įgaliojimų pabaiga
2021 m. atlygis, Eur

Edvardas Varoneckas*

2019-09-06

14400,00

Adomas Bužinskas*

2019-09-06

14400,00

Miroslav Romanovski*

2019-09-06

14400,00

Rytis Ambrazevičius

2019-12-06

14400,00

Jurgita Petrauskienė

2019-12-06

14400,00

Robertas Šerėnas

2019-12-06

14400,00

Laura Joffė

2019-12-06

14400,00

100800,00

*Valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, atlygis nėra mokamas. Jis neatskaičius mokesčių yra sumokamas atitinkamoms savivaldybėms.
Sutartinis valdybos nario veiklos atlygis 1200 Eur per mėnesį prieš mokesčius.