Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Pareigybės pavadinimas
2021 metai
2022 metai

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis

Administracijos vadovai

6445

4

10805

4

6292

Vidurinio lygmens vadovai

3515

43

3515

34

3430

Vyresnieji specialistai

2334

96

2904

96

2343

Specialistai

1973

246

1973

249

1659

Darbininkai

1329

264

1299

250

1396

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.
2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams – nuo 15 iki 30 procentų. 

Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro mėnesinė 9050 Eur (neatskaičius mokesčių) alga ir kintamoji atlygio dalis iki 30 proc., apskaičiuojama nuo priskaičiuoto apskaitinio laikotarpio (Bendrovės finansiniai ataskaitiniai metai) darbuotojo darbo užmokesčio, mokama vieną kartą metuose, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, kurią nustato Bendrovės valdyba. Kintamos atlygio dalies dydis priklauso nuo ankstesniais metais pasiektų rezultatų.


Bendrovėje skiriamos pareigybių grupės:


Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  

Vidurinio lygmens vadovai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  

Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  

Specialistai– darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  

Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.

Bendrovės valdybos narių atlygis

Nuo 2022.06.06 bendrovės valdybos narių atlygis 3017 bruto (neatskaičius mokesčių).

*Valstybės tarnautojams, kurie vykdo valdybos nario veiklą, atlygis pervedamas į savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Bendrovės Audito komiteto narių atlygis

Nuo 2022.07.01 bendrovės audito komiteto pirmininko atlygis – 2680 bruto (neatskaičius mokesčių); audito komiteto narių – 2011 bruto (neatskaičius mokesčių).

.