Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Pareigybės pavadinimas
2022 metai
2023 metai

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis 1 ketv.

Administracijos vadovai

5

6975

5

14340

Vidurinio lygmens vadovai

33

3662

34

5565

Vyresnieji specialistai

95

2526

102

3296

Specialistai

247

1774

248

2215

Darbininkai

241

1432

239

1457

Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.
2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams – nuo 15 iki 30 procentų. 

Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro mėnesinė 9050 Eur (neatskaičius mokesčių) alga ir kintamoji atlygio dalis iki 30 proc., apskaičiuojama nuo priskaičiuoto apskaitinio laikotarpio (Bendrovės finansiniai ataskaitiniai metai) darbuotojo darbo užmokesčio, mokama vieną kartą metuose, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, kurią nustato Bendrovės valdyba. Kintamos atlygio dalies dydis priklauso nuo ankstesniais metais pasiektų rezultatų.


Bendrovėje skiriamos pareigybių grupės:


Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  

Vidurinio lygmens vadovai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  

Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  

Specialistai– darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  

Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.

Bendrovės valdybos narių atlygis

Nuo 2022.08.05 bendrovės valdybos narių atlygis nuo 2263 iki 3017 eurų bruto (neatskaičius mokesčių).

Valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“. Valdybos narių atlygis tvirtinamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Bendrovės Audito komiteto narių atlygis

Nuo 2022.07.01 bendrovės audito komiteto pirmininko atlygis – 2680 bruto (neatskaičius mokesčių); audito komiteto narių – 2011 bruto (neatskaičius mokesčių).

.