„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje, bendrovės akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėms.

Bendrovės organai yra:

  • Visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei bendrovės įstatai.
  • Kolegialus bendrovės valdymo organas valdyba. Valdybą iš 7 narių ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdybos teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai ir bendrovės įstatai. Valdybos darbo tvarką reglamentuoja Valdybos patvirtintas BENDROVĖS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS.
  • Siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, bendrovėje yra suformuotas Audito ir rizikų komitetas, kuris veikia kaip Valdybos patariamasis organas. Audito ir rizikų komiteto veiklos nuostatus tvirtina, narius skiria ir atšaukia valdyba. Audito ir rizikų komiteto teises ir pareigas, funkcijas ir uždavinius ir darbo tvarką reglamentuoja AUDITO IR RIZIKŲ KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI.
  • Vienasmenis bendrovės valdymo organas – bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
Bendrovės valdymo struktūros schema