• Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai
 • Draudžiamos išpilti atliekos

  Į bendrovės nuotekų surinkimo sistemą draudžiama išleisti ar išpilti šias atliekas:

 • Padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklė

  Į padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklę, skirtą specifinių medžiagų įkainio PVM sąskaitoje faktūroje skaičiavimui, suvedamos nuotekų tyrimais aptiktos (nustatytos) teršalų koncentracijos. Juridiniam asmeniui, kuriam nuotekų tvarkymo sutartimi arba siųstais pranešimais yra nustatyti teršiančių medžiagų dydžiai, vedami tik šiuose dokumentuose nurodyti arba už juos didesni paimtame mėginyje aptikti teršiančių medžiagų dydžiai.
  Padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklę rasite čia. Rekomenduojame prieš naudojantis taršos mokesčio skaičiuokle susipažinti su taršos skaičiuoklės gidu čia.

 • Bazinis nuotekų užterštumas

  Bazinis nuotekų užterštumas – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamų buitinių nuotekų užterštumo koncentraciją, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  Pateikiami bazinio nuotekų užterštumo dydžiai ir už jų viršijimą mokami papildomi mokesčiai:

  Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos

  Rodiklis
  Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l

  Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7)

  350

  Skendinčios medžiagos (SM)

  350

  Bendrasis azotas (N)

  50

  Bendrasis fosforas (P)

  10

  • Papildomi mokesčiai UŽ PADIDĖJUSIĄ TARŠĄ
   Rodiklis
   Kaina
   (be PVM)

   Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą

   0,027
   Eur/m³

   Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

   0,019
   Eur/m³

   Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

   0,002 
   Eur/m³

   Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

  • Papildomi mokesčiai UŽ SAVITĄJĄ (SPECIFINĘ) TARŠĄ
   Rodiklis
   Ribinė koncentracija (mg/l) 
   Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
   Kaina už mg/l  (be PVM)
   Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2022-01-01

   Bendras chromas

   0,4
   mg/l

   0,06448
   Eur

   Varis

   0,4
   mg/l

   0,06448
   Eur

   Cinkas

   0,6
   mg/l

   0,06448
   Eur

   Nikelis ir jo junginiai

   0,1
   mg/l

   0,39547
   Eur

   Naftos angliavandeniliai

   5,0
   mg/l

   0,01461
   Eur

   Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

   2,0
   mg/l

   0,00126
   Eur

   Gyvsidabris

   0,002
   mg/l

   4,34050
   Eur

   Kadmis

   0,04
   mg/l

   4,34050
   Eur

   Švinas

   0,1
   mg/l

   0,39547
   Eur

   Aliuminis

   0,4
   mg/l

   0,06448
   Eur

   Riebalai

   50,0
   mg/l

   0,00143
   Eur

   Antracenas

   0,0002
   mg/l

   4,34050
   Eur

   Nonilfenoliai

   0,02
   mg/l

   4,34050
   Eur

   Di(2-etilheksilftalatas)

   0,002
   mg/l

   4,34050
   Eur

   Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

 • Ribinė teršalų koncentracija

  Ribinė teršalų koncentracija – Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytos teršalų koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos į gamtinę aplinką.

 • Kaip tinkamai tvarkyti maistinių riebalų atliekas

  Maistinių riebalų atliekos – tai maisto pramonėje susidarančios aliejaus ir riebalų atliekos. Šioms atliekoms tvarkyti teisės aktai numato atskirą tvarką.

  Kaip tinkamai tvarkyti maistinių riebalų atliekas, galite peržiūrėti ČIA.

Informacija nuotekų vežėjams / stacionariems teršėjams:

 • Nuotekų vežėjams

  2018 metų gegužės 15 dieną Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1666/18 (2.1.1E-TD2) DĖL  NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO patvirtinta nauja nuotekų tvarkymo sutarties forma. Ji ir jos sąlygos taikomos visiems bendrovės klientams, sudarantiems sutartis dėl nuotekų tvarkymo paslaugos.

  Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2090 patvirtintų VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ, KURIOSE NĖRA CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ, NUOTEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ36 punktu, visi juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir norintys sudaryti sutartį su „Vilniaus vandenimis“ dėl atvežamų nuotekų tvarkymo, privalo būti registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Teikiant prašymą sudaryti sutartis privaloma pateikti išrašą iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame.

  Klientams ar įmonėms, samdantiems nuotekų vežėjus ir patiems nevykdantiems nuotekų vežimo, šis reikalavimas netaikomas.

  Sudarant nuotekų tvarkymo sutartį reikalingi šie dokumentai:

  • DUOMENŲ APIE NUOTEKAS VEŽANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SUVESTINĖ;
  • suvestinėje nurodytos transporto priemonės techninis pasas (kopija);
  • dokumentas (kopija), pagrindžiantis Jūsų bendrovės teisę eksploatuoti Suvestinėje nurodytą transporto priemonę, jei ji Jūsų bendrovei nepriklauso nuosavybės teise, o yra naudojama kitu pagrindu (pvz., nuomojama);
  • individualios veiklos pažyma (kopija), jei klientas yra fizinis asmuo;
  • išrašas iš LR Aplinkos ministerijos Atliekas tvarkančių įmonių registro duomenų bazės apie registraciją jame, jei klientas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą.

  Prieš pasirašant sutartį kviečiame susipažinti su šiais dokumentais:

  Visi nuotekas autotransportu bendrovei pristatantys klientai kviečiami susipažinti su aukščiau pateiktu „Vilniaus vandenų“ Nuotekų tvarkymo aprašu ir laikytis dokumente išdėstytų reikalavimų.

  Šiame apraše nustatyta mokesčio už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą skaičiavimo ir taikymo tvarka, sutarčių su klientais sudarymo ir administravimo tvarka, nuotekų užterštumo kontrolės tvarka, saugaus darbo organizavimo ir vykdymo bendrovės objektuose tvarka. Šio aprašo reikalavimai yra taikomi visiems klientams, su bendrove pasirašiusiems nuotekų tvarkymo sutartį pagal naująją sutarties formą, ir pristatantiems nuotekas į nuotekų priėmimo punktus.

  Galite susipažinti, kaip atrodo klientams siunčiamas PRANEŠIMAS APIE NUSTATOMĄ LEIDŽIAMĄ IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO DYDĮ, kuriuo bendrovės klientai informuojami apie nustatomus naujus sutartinius leidžiamų išleisti nuotekų užterštumo dydžius.

  Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina

  Nuotekų vežėjai, nuotekas pristatantys į nuotekų siurblinėse esančius nuotekų priėmimo punktus (Liepto g. ir Kalvarijų g.), moka pilną nuotekų tvarkymo kainą – 0,60 Eur/m3 be PVM – ir papildomą nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos (tarifai nurodyti aukščiau, skiltyse „Papildomi mokesčiai už padidėjusią taršą“ ir „Papildomi mokesčiai už savitąją (specifinę) taršą“).

  Nuotekų vežėjai, nuotekas pristatantys į nuotekų valyklose esančius nuotekų priėmimo punktus, moka nuotekų tvarkymo kainą be nuotekų surinkimo kainos dalies – 0,31 Eur/m3 be PVM – ir papildomą nuotekų valymo kainą už padidėjusią ir savitąją taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos (tarifai nurodyti aukščiau, skiltyse „Papildomi mokesčiai už padidėjusią taršą“ ir „Papildomi mokesčiai už savitąją (specifinę) taršą“).

  Infrastruktūrų galimybių ribinės vertės (mg/l) nuotekų vežėjams


  Nuotekų valykla
  Teršalai
  BDS7ChDSSMNbPbNaftaRiebalai
  Vilnius 9000<3 x BDS7630090018025270
  Šalčininkai 1800 <3 x BDS7 4683605425270
  Nemenčinė 4500 <3 x BDS7 25203875025270
  Švenčionėliai 1440 <3 x BDS7 11702253620108
  Eisiškės 4500 <3 x BDS7 9002162522108

  Leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas (mg/l) nuotekų vežėjams


  Nuotekų valykla
  Teršalai
  BDS7ChDSSMNbPbNaftaRiebalai
  Vilnius 1950<3 x BDS72720350505130
  Šalčininkai 1000 <3 x BDS7 350300405130
  Nemenčinė 1950 <3 x BDS7 1800300405130
  Švenčionėliai 1000 <3 x BDS7 80015020570
  Eisiškės 1950 <3 x BDS7 80015010570
 • Stacionariems teršėjams

  Infrastruktūrų galimybių ribinės vertės (mg/l) stacionariems taršos šaltiniams


  Nuotekų valykla
  Teršalai
  BDS7ChDSSMNbPbNaftaRiebalai
  Vilnius 800<3 x BDS75201002025100
  Šalčininkai 800 <3 x BDS7 520100205100
  Nemenčinė 800 <3 x BDS7 52050105100
  Švenčionėliai 800 <3 x BDS7 520100205100
  Eisiškės 800 <3 x BDS7 520100205100

  Dažniausiai užduodami klausimai

  • Kodėl imami nuotekų mėginiai iš juridinių asmenų valdomų objektų?

   Juridiniams asmenims priklausančiose gamybinėse teritorijose ir / ar komerciniuose objektuose mėginiai imami siekiant nustatyti juridinio asmens vykdomos veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumą. O gautų nuotekų tyrimų rezultatai yra panaudojami siekiant kuo tiksliau paskaičiuoti mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą.

  • Kaip parenkama mėginio paėmimo vieta (nuotekų kanalizacijos šulinys)?

   Jei juridinio asmens su bendrove pasirašytoje sutartyje nurodytas nuotekų mėginio paėmimo šulinio numeris ir jo vieta neatitinka bendrovės turimos aktualios nuotekų inžinerinio tinklo schemos, mėginio paėmimo vieta parenkama vadovaujantis LST ISO 5667-10:2011 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 10 dalis. Nurodymai, kaip imti nuotekų mėginius“ standarto rekomendacijomis. Visais atvejais papildomai įsitikinama, ar parinktoje nuotekų paėmimo vietoje išleidžiamos tik tikrinamo juridinio asmens nuotekos.

  • Kokio užterštumo nuotekas galima išleisti į miesto buitinių nuotekų surinkimo tinklus?

   Didžiausios leidžiamos išleisti teršalų koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą nurodomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente.

  • Kaip sutartyje nustatomi leidžiami išleisti su nuotekomis teršiančių medžiagų kiekiai?

   Visais atvejais vadovaujamasi bendrovės paimtų mėginių tyrimų rezultatų duomenimis. Jei juridinis asmuo jau vykdo komercinę ir  /arba gamybinę veiklą, mėginį stengiamasi paimti prieš pasirašant sutartį. Jei juridinis asmuo dar nepradėjo visu pajėgumu vykdyti savo komercinės ir / arba gamybinės veiklos arba vyksta gamybinio proceso paleidimo derinimo darbai, jam laikinai nustatomos maksimalios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytos leidžiamos išleisti į nuotekų surinkimo sistemą teršiančių medžiagų koncentracijos. Tokiu atveju nuotekų mėginiai imami gavus informacinį pranešimą iš kliento apie pradėtą pilnu pajėgumu vykdyti komercinę ir  /arba gamybinę veiklą. Jei nebuvo gautas toks pranešimas, leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas nustatomas atliekant planinius nuotekų taršos patikrinimus. Nustatytos leidžiamos išleisti su nuotekomis teršiančių medžiagų koncentracijos klientui išsiunčiamos informaciniu pranešimu paštu arba el. paštu.

  • Kokias pagrindines nuotekose esančių teršalų koncentracijas reikia žinoti nuotekas į bendrovės tinklą išleidžiančiam juridiniam asmeniui?

   Bazinio nuotekų užterštumo teršalų koncentracijas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytas didžiausias leidžiamas koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą, bendrovės nustatytas infrastruktūros galimybių teršiančių medžiagų koncentracijas pagal nuotekų valyklas.

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Kada gausime paimtų nuotekų mėginių tyrimų rezultatus?

  Jei paimto nuotekų mėginio laboratorinio tyrimo siuntimo akte, kurio vienas egzempliorius paliekamas kliento atstovui, nurodoma, kad bus tiriami metalai, tuomet tyrimo rezultatai bus pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo mėginio paėmimo dienos. Jei šiame akte nenurodoma, kad bus tiriami metalai, tyrimo rezultatus pateiksime per 10–11 kalendorinių dienų nuo mėginio paėmimo dienos. Privalomai pateikiami tik tų mėginių rezultatai, kuriuose nustatyti taršos viršijimai, ir pakartotinių tyrimų rezultatai.

 • Ką reiškia specifinių medžiagų įkainis PVM sąskaitoje faktūroje?

  Šis įkainis nurodo papildomą nuotekų, kuriose dėl juridinio asmens vykdomos veiklos ypatumų buvo nustatyta padidėjusi ir  /ar savitoji tarša, valymo kainą Eur/m3.

 • Kas yra padidėjusi tarša?

  Padidėjusi tarša – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už bazinį nuotekų užterštumą. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per septynias paras (BDS7), skendinčioms medžiagoms (SM), bendrajam azotui (N) ir bendrajam fosforui (P). Nuotekų valymo paslaugų kainos už padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nutarimu patvirtintas Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašas.

 • Kas yra savitoji tarša?

  Savitoji tarša – su nuotekomis į bendrovės eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis VERT patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką. Mokestis už savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų) taršą klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija ribinę teršalų koncentraciją.

 • Kas bus, jeigu nustatyta padidėjusi ir / ar savitoji tarša? Kaip tai atsispindės sąskaitoje už nuotekų tvarkymą?

  Jei juridinio asmens išleidžiamose nuotekose nustatoma tokia tarša, ji apmokestinama specifinių medžiagų įkainiu. Šis įkainis PVM sąskaitoje faktūroje išskiriamas atskira eilute kiekvienam mokėtojo objektui, kuriame buvo nustatyta tarša. Toks mokestis taikomas nuo mėginio paėmimo datos iki sekančio mėginio paėmimo datos arba kliento pageidavimu iki imto pakartotinio mėginio paėmimo datos.

  Nustačius viršnorminę nuotekų taršą, atlikę taršos mažinimo veiksmus ir užpildę Veiksmų mažinančių nustatytą nuotekų taršą deklaraciją, Jūs turite teisę vienam pakartotiniam nuotekų tyrimui.

  SVARBU! Kai komercinis mėginys imamas kliento prašymu, taikomas „Nuotekų mėginio paėmimas iš kliento“ mokestis 40,00 Eur su PVM (33,06 Eur be PVM) bei atliktų tyrimų mokestis pagal užpildytą komercinio užsakymo formą.

  Šis „Nuotekų mėginio paėmimas iš kliento“ mokestis netaikomas jei klientas, prieš prašydamas pakartotinio nuotekų tyrimo atliko taršos mažinimo veiksmus ir užpildė veiksmų mažinančių nustatytą nuotekų taršą deklaraciją.

 • Ar sutartyje nurodytos leidžiamų išleisti teršiančių medžiagų koncentracijos reiškia, kad už šias nurodytas teršalų koncentracijas netaikomas joks papildomas mokestis?

  Ne. Jei sutartyje nurodyti teršiančių medžiagų dydžiai yra didesni nei bazinė tarša arba ribinės teršalų koncentracijos, visam juridinio asmens išleidžiamam nuotekų kiekiui objekte, dėl kurio sudaryta nuotekų tvarkymo sutartis, taikomas papildomas teršiančių medžiagų įkainis už nuotekų valymą.

 • Kokios sankcijos taikomos, kai išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija infrastruktūros galimybių ribines vertes?

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais bei Nuotekų tvarkymo aprašu, viršijus infrastruktūrų galimybių ribines vertes, bendrovė:

 • Kodėl gaunami pranešimai apie nustatytą taršą?

  Tokius pranešimus gauna juridiniai ir / arba fiziniai asmenys, vykdantys komercinę veiklą, kurių vykdomos veiklos metu paimtame nuotekų mėginyje buvo nustatyta padidėjusi ir / ar savitoji tarša. Viršijimu laikomas 10 ar daugiau procentų didesnė bent vienos teršiančios medžiagos koncentracija nuotekose, nei klientui sutartimi arba pranešimais nustatytas leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas. Arba, kai sutartimi ir / ar pranešimais nėra nustatytas leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas, tačiau paimtame mėginyje yra nustatytos 10 ar daugiau procentų didesnė teršiančių medžiagų koncentracija, nei leidžia bazinis nuotekų užterštumas. Tokiuose siunčiamuose pranešimuose „apie nustatytą taršą“ nurodoma, kokios teršiančių medžiagų koncentracijos buvo viršytos.