Bendrovės „Vilniaus vandenys“ veikla yra neatsiejama nuo gamtos: iš gamtos šaltinių išgauname ir teikiame visuomenei gyvybiškai svarbų resursą – vandenį, o išvalytas nuotekas grąžiname atgal į gamtinę aplinką.

Todėl tiekdami vandenį ar valydami nuotekas darniai veikiame su mus supančia aplinka ir diegiame taršą mažinančias bei gamtos išteklius tausojančias technologijas.

Socialinės atsakomybės principai

Rūpinamės savo klientais – siekiame jiems suteikti kokybiškas paslaugas, operatyviai reaguoti į pateikiamas pastabas ir lūkesčius, kuriame vertybėmis grįstą organizaciją, palaikome skaidraus, etiško ir atsakingo verslo iniciatyvas. 

„Vilniaus vandenų“ socialinės atsakomybės principai remiasi:

 1. Jungtinių Tautų Pasauliniu susitarimu (UN Global Compact), skatinančiu verslo socialinę atsakomybę.
 2. Pasaulinės organizacijos World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) keliamais Tvaraus Vystymosi Tikslais (Sustainable Development Goals (SDGs).
 3. Europos Komisijos 2021 m. patvirtintu Europos Žaliuoju kursu.
 4. LR Vyriausybės patvirtinta Nacionaline darnaus vystymosi strategija.
 5. Akcininko išsakytu lūkesčiu „Vilniaus vandenims“ būti miesto, kuriame vykdo veiklą dalimi, socialiai atsakingus sprendimus grįsti kuriama pridėtine verte miestams ir jo žmonėms.
 6. „Vilniaus vandenys“ įdiegtomis integruotomis ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis, kurios apima socialinės atsakomybės sritis, į kurias orientuojamės.
 7. „Vilniaus vandenų“ Misija, Vizija, Vertybėmis, Valdybos patvirtintomis Strateginėmis kryptimis, apjungiančiomis ateinančiam dešimtmečiui „Vilniaus vandenų“ keliamus tikslus – nuoseklų nuotekų išvalymo rodiklių gerinimą, infrastruktūros ir įrangos atnaujinimą bei modernizavimą, darnią vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, išmanų veiklos skaitmenizavimą, ateities technologijų – tokių kaip dumblo perdirbimo, žalios energijos gavybos ir panaudojimo veikloje diegimą ir pan. 

„Vilniaus vandenų“ socialinės atsakomybės įsipareigojimas yra nukreiptas į šias grupes:

 • Gamtinę aplinką.
 • Teritorijas, kuriose „Vilniaus vandenys“ vykdo veiklą – Vilnius miesto savivaldybės, Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių rajonų savivaldybių – aplinką.
 • Akcininkus
 • Klientus.
 • Partnerius, rangovus.
 • Darbuotojus.
 • Visuomenę (plačiąja prasme) ir atskiras jos dalis.

Socialinės atsakomybės taikymo sritys

Socialinė atsakomybė mums – tai įsipareigojimas veiklą vykdyti skaidriai, tausoti aplinką, puoselėti vertybėmis grįstą organizaciją, būti atvira, kurti ir palaikyti tvirtus ryšius su bendruomenėmis.

Skaidrus ir tvarus verslastai mūsų įsipareigojimas veiklą vykdyti skaidriai, atsiskaityti už veiklos rezultatus ne tik akcininkui, bet ir visuomenei. Kiekvienam besidominčiam mūsų veikla padaryti atvirus ir prieinamus „Vilniaus vandenų“  veiklos duomenis. Veiklos skaidrumo principus įpareigoti taikyti ir savo verslo partnerius, rangovus.

Siekdami vykdyti tvarų verslą nuosekliai gerinsime teikiamų paslaugų kokybę, vykdysime veiklos skaitmenizavimą, valdysime klientų lūkesčius, operatyviai reaguodami ir atsakinėdami į jų užklausas, skundus, aptarnaudami klientus vieno langelio principu, siūlydami jiems visas paslaugas iš vienų rankų ir kt.

Aplinką tausojanti veiklaapima mūsų įsipareigojimą užkardyti taršą gamtinėje ir miestų aplinkoje. Tai avarijų likvidavimas, greitis ir jų prevencija, ilgalaikių miesto gerovei tarnaujančių vandentvarkos ir infrastruktūros sprendimų diegimas vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą.

Kontrolės funkcijos, kontroliuojant klientus – didžiausius teršėjus, užtikrinimas ir griežtinimas, atsižvelgus į griežtėjantį taršos reglamentavimą ir „ES direktyvose įvardintą „teršėjas moka“ principo įgyvendinimą“, didėjantį visuomenės dėmesį aplinkosaugai.

Ši sritis apima ir mūsų proaktyvius veiksmus, išgaunant energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir vis didesnį jos panaudojimą veikloje, bendradarbiavimą su mokslininkais kuriant ir diegiant „Vilniaus vandenyse“ šiuolaikines nuotekų ir vandens valymo technologijas, žaliųjų projektų vystymą.

Vertybėmis grįsta organizacinė kultūra – tai mūsų įsipareigojimas darbuotojams užtikrinti saugią darbo aplinką, suteikti jiems visas saugumą garantuojančias priemones, įmonėje puoselėti pasitvirtintas vertybes – Bendradarbiavimas, Profesionalumas, Atsakomybė ir jomis grįsti svarbiausius sprendimus, suteikti darbuotojams įrankius laisvai reikšti nuomonę, įtraukti juos į sprendimų priėmimą ir „Vilniaus vandenų“ komunikaciją socialinėje erdvėje. Darbo saugos principus įpareigoti taikyti ir savo verslo partnerius, rangovus.

Siekdami užmegzti tvirtą ryšį su bendruomenėmis vykdysime visuomenės (plačiąja prasme) ir atskirų jos grupių švietimą, proaktyvią ir ekspertinę komunikaciją žiniasklaidoje, bendruomenių įtraukimą į mūsų kasdienę veiklą, inicijuojant ir įgyvendinant bendradarbiavimo projektus.

Prisijungiant prie tvarią veiklą palaikančių, pažangą tvarumo bei atsakingo verslo srityje demonstruojančių asociacijų (Lietuvos atsakingo verslo asociacija, ilgalaikėje perspektyvoje „Vilniaus vandenys“ siekia prisijungti prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo – UN Global Compact, skatinančio verslo socialinę atsakomybę).

Ši sritis apima ir „Vilniaus vandenų“ įsipareigojimą teikti periodines ataskaitas visuomenei. Taip pat ir bendradarbiavimą su mokslininkais, universitetais, gabiausių studentų skatinimo, pasitelkimo, ieškant pažangių idėjų (hakatonai), dalyvavimo mokslinių tyrimų veikloje ir pan. 

Socialinės atsakomybės rodikliai ir suplanuoti veiksmai

RODIKLIAI

Siekdami aiškiai įsivertinti „Vilniaus vandenų“ užsibrėžtų tikslų eigą, sukūrėme Žaliąjį ir Socialinės atsakomybės indeksus. Kylantis rodiklių skaičius, rodys ir gerėjančią situaciją tvarumo ir socialinės atsakomybės srityse.

Socialinės atsakomybės indeksas

Laikantis pagrindinių socialinės atsakomybės įsipareigojimų bendras „Vilniaus vandenų“ siektinas rezultatas socialinės atsakomybės srityje – nenutrūkstanti, stabili ir sėkminga veikla, pasiekti strateginiai tikslai, palankus visuomenės vertinimas ir gera „Vilniaus vandenų“ reputacija. Sukurta pridėtinė vertė miestui ir rajonams, kuriuose „Vilniaus vandenys“ vykdo veiklą bei tų rajonų gyventojams. 

Socialinės atsakomybės indeksas susideda iš 4 dedamųjų:

 • Klientų kreipinių į bendrovę skaičius 
 • Klientų skundų dėl bendrovės teikiamų paslaugų skaičius 
 • Klientų kreipinių dėl gedimų / avarijų skaičius
 • Klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (GCSI indeksas)

Socialinės atsakomybės indeksas yra apskaičiuojamas taip:

 • GCSI indeksas yra kertinis dėmuo. 2020 m. šis balas siekė 76
 • Likusios trys dedamosios  dinamika turi tris reikšmes: daugiau, lygu arba mažiau, nei lyginamuoju periodu. Tarkime, jei  skundų per metus sulaukiama mažiau, vadinasi +1 balas, jeigu daugiau -1;

Pagal šią skaičiavimo metodiką 2020 metų „Vilniaus vandenų“ socialinės atsakomybės indeksas (atspirties tašku laikant 2019 metus) yra 79.

Žaliasis indeksas

Pagrindinis „Vilniaus vandenų“ gamtai atsakingos ir tvarios veiklos rodiklis – Žaliasis indeksas.  

Kuo aukštesnį Žaliojo indekso rodiklį ketiname pasiekti įgyvendindami šiuos tikslus:

 • 0-ilinis perkamas el. energijos kiekis technologinėje veikloje. Energija iš atsinaujinančių šaltinių;
 • 0 gėlo vandens švaistymo;
 • 0 vartotojų be centralizuotų vandens tiekimo paslaugų, skaičiuojant nuo Europos Sąjungos direktyvos reikalavimo – 95 proc.;
 • 0 vartotojų (klientų) be centralizuotų nuotekų šalinimo paslaugų, skaičiuojant nuo Europos Sąjungos direktyvos reikalavimo – 95 proc.;
 • 0 nepašalintų avarijų/sutrikimų ilgiau nei per 24h. Atstatytos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos;
 • 0 popierinių sąskaitų;
 • 0-inė išvalytų nuotekų tarša, neviršijant Lietuvos valstybės nustatytų reikalavimų;
 • 0 neatitikusių higienos normoms vandens tyrimų.

Žaliasis indeksas yra apskaičiuojamas atsižvelgiant atskirai į kiekvieno tikslo esamą rodiklį. Bendras indekso balas skaičiuojamas susumavus visus rodiklius ir pateikiant dešimtbalėje skalėje, kuomet 1 – labai blogai, o 10 – puikiai.

Pagal šį apskaičiavimą 2020 metų „Vilniaus vandenų“ Žaliasis indeksas siekia 6,40 balo. 

Daugiau apie bendrovės Socialinės atsakomybės veiksmus – www.nulispasiteisinimu.vv.lt