ES finansuojami projektai
Keleivinių lengvųjų elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
Apie projektą

2021 m. gegužės 07 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Keleivinių lengvųjų elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei prisidėti prie įmonės vizijos įgyvendinimo – tapti tvarių ir inovatyvių paslaugų lydere Baltijos šalyse.

Projekte numatoma– įsigyti bei pradėti eksploatuoti 8 „Renault Zoe“ modelio elektromobilius.

Nauda

Projekto įgyvendinimas leis metinį išmetamų Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti nuo 178,71 tCO2e/metus iki 14,32 tCO2e/metus

Finansavimas

Projekto vertė – 179 394 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-99 skirta subsidija, kuri siekia 32 000 Eur ir yra finansuojama Klimato kaitos programos lėšomis. Likusi projekto dalis finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020m. lapkritis

Projekto pabaiga – 2021m. rugpjūtis

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Vilniaus aglomeracijoje, plėtra
Apie projektą

2020 m. gruodžio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo  tinklų, esančių  Vilniaus aglomeracijoje, plėtra“ finansavimo sutartis. Projekto tikslas – Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). Projekto vieta – sodų bendrijos „Šermukšnėlė“, „Ridikas“, „Paežerys“, „Žalieji ežerai“; sodų bendrijos „Gintaras“, „Tėvynė“, Liepiškių g. ir Juodasis kelias; sodų bendrija „Beržynas“; Sembų g. ir sodų bendrija „Aronija“, Vilnius. Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-02-0001

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 1018 namų ūkių prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 1031 namų ūkiui – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 8 687 738,03 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija  2 511 257,29 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 6 176 480,74 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-07-14 
Projekto pabaiga – 2022-10-28

Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Apie projektą

2020 m. spalio 20 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonėms išduodamuose Taršos leidimuose.

Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Vilniaus mieste, paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu.

Projekto vieta – Vilniaus aglomeracija.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0010

Nauda

Įgyvendinus projektą, bus padidinta teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiks Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonei išduotame Taršos leidime. Gyventojai, kuriems bus teikiamos nuotekų valymo paslaugos rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – 505 666 GE.

Finansavimas

Projekto vertė – 33 407 799,90 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-601 buvo skirta negrąžinamoji subsidija pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis ir gautos paskolos lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-10-20 
Projekto pabaiga – 2023-08-31

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – Padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionėliuose ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Stoties g. ir Turgaus g. bei Lauko sk., Švenčionėliai.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0004

Nauda

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 105 gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką

Finansavimas

Projekto vertė – 298 991,92 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D1-725 iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija 149 495,96 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024-01 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 149 495,96 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-22 
Projekto pabaiga – 2022-01-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje“ finansavimo sutartis. 

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. 

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). 

Projekto vieta – A. Mickevičiaus g., Nepriklausomybės g., P. Bžostovskio g., Vilniaus g., Spalio 25-osios g., Žalioji g. ir K. Vagnerio g., Šalčininkai.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0003

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 120 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 123 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 700 139 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija 250 057 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 450 082 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-22 
Projekto pabaiga – 2022-01-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Varėnos pl., Akacijų g., Gėlių g., Sodų g., Žaliosios g. ir Užmiesčio g., Eišiškės.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0002

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 80 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir 94 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 678 235 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija 234 774 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 443 461 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-01-22 
Projekto pabaiga – 2022-01-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose
Apie projektą

2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –sodų bendrijos „Statyba“, „Statybininkas“, „Veteranas“, „Energija“ ir Untulių g., Kaimelio g., Juzeliūno g., Kryžiokų sodų 2-oji g. Vilniaus mieste.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0001

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 225 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 707 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 4 229 196 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 4 d. įsakymu iš Sanglaudos fondo skirta grąžinamoji subsidija 1 729 124,50 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 2 500 071,50 Eur paskola.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2019-03-27 
Projekto pabaiga – 2022-01-31

Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba
Apie projektą

2019 m. spalio 07 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Buitinių nuotekų tinklų SB „Tabakas“ statyba“ finansavimo sutartis. Projekto tikslas – sukurti ir sutvarkyti viešąją infrastruktūrą įrengiant nuotekų tinklus. Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas). Projekto vieta – Sodų bendrijos „Tabakas“ Garsioji g., Grūdų Sodų g., Grūdų Sodų 3-ioji g., Z. Gulevič g.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 69 namų ūkiams prisijunti prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 158 168 Eur. Projektui Aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-519 skirta grąžinamoji subsidija, kuri siekia 80 proc. bendros projektų vertės ir yra finansuojama Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis. Likusi projekto dalis finansuojama Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2019-08-28 
Projekto pabaiga – 2020-04-28

Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija
Apie projektą

2019 liepos 31 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą Švenčionių miesto gyventojams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės koncentracijos neviršytų reikalavimų, nurodytų Nemuno upių baseinų rajono valdymo plane.

Projekte numatomi vykdyti darbai – Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Projekto vieta – Švenčionių rajonas, Cirkliškio kaimas.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0007

Nauda

Įgyvendinus projektą bus rekonstruoti Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginiai, kurie užtikrins nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas 2 468 gyventojams.

Finansavimas

Projekto vertė – 4 184 528,71 Eur. Projektui LR aplinkos ministro liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-418 skirta negrąžinamoji subsidija 3 347 639,53 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, 836 889,18 Eur nuosavomis lėšomis prisidės UAB „Vilniaus vandenys“.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2019-07-31 
Projekto pabaiga – 2022-07-30

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone
Apie projektą

2018 m. kovo 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Švenčionių rajone“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionių rajono savivaldybėje ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas), vandens ruošimo įrenginių statyba.

Projekto vieta – Malūno g., Ateities g., Ryto g., Turgaus g., Lauko g., Švenčionėliai; Adutiškio g., Švenčionys; Naujųjų Zadvarninkų kaimas, Švenčionių rajonas.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0009

Nauda

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 100 gyventojų prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 222 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų Švenčionėliuose, taip pat 130 gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas Švenčionių mieste. Naujai pastatyti Naujųjų Zadvarninkų vandens ruošimo įrenginiai užtikrins kokybiško geriamojo vandens tiekimą 3000 Švenčionių raj. gyventojams.

Finansavimas

Projekto vertė – 1 480 916,37 Eur. Projektui LR aplinkos ministro 2018 kovo 29 d. įsakymu skirta negrąžinamoji subsidija 740 084,39 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, 740 084,39 Eur nuosavomis lėšomis prisidės „Vilniaus vandenys“ ir projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2018-03-29

Projekto pabaiga – 2021-07-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste
Apie projektą

2016 m. gruodžio 27 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimo ir plėtros Vilniaus mieste“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Vilniaus mieste.

Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų diukerio rekonstrukcija, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų surinkimo tinklų statyba (tiesimas), Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba, Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas apie 700 km geriamojo vandens tiekimo tinklų.

Projekto vieta – Antakalnio, Grigiškių, Šnipiškių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Rasų, Salininkų, Senamiesčio, Verkių, Žvėryno seniūnijos, Vilnius.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-R-014-01-0001

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Taip pat bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 3 432 gyventojams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 3 560 gyventojams prisijungti prie nuotekų tinklų. Pastatyti Kalnėnų bei Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginiai iš viso aptarnaus 22 117 gyventojų.

Finansavimas

Projekto vertė – 15 546 245,82 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-906 buvo skirta negrąžinamoji subsidija (po 2020 m. vasario 28 d. Projekto sutarties pakeitimo) yra 7 773 122,91 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2015-02-26

Projekto pabaiga – 2021-12-31

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus, Šalčininkų ir Eišiškių aglomeracijose
Apie projektą

2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus, Šalčininkų ir Eišiškių aglomeracijose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Vilniaus miesto sodų bendrijos „Sveikatos apsauga“, „Krantas“, „Vitaminas“,  „Viktorija“, „Tulpė“, Kazbėjų g., Naujasodžių g., Eišiškių miesto Riaubiškių g., Vasario 16-osios g., Cvirkos g., Turgaus g., Tylioji g., Vilniaus g. Gegužės 3-osios g., Ligoninės g., Rodūnės g., Šalčininkų miesto Saulėtoji g., Spalio 25-osios g., Serbentų skg., Tylusis skg., Dainavos g., Krantinės g.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-03-0002

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė  478 (Vilniaus mieste – 321, Eišiškių mieste – 135, Šalčininkų mieste -22)  namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 599 (Vilniaus mieste -362, Eišiškių mieste – 173,  Šalčininkų mieste – 64) namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 5.981.054,85 Eur.   Projektui Aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 3.492.801 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 2.267.865 Eur paskola ir 220.388,85 Eur nuosavomis lėšomis prisidės UAB „Vilniaus vandenys“.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2021-11-29

Projekto pabaiga – 2023-09-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus apskrityje esančiose aglomeracijose
Apie projektą

2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus  apskrityje  esančiose aglomeracijose“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – Padidinti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta –Vilniaus miesto Neskučių, Jočionių g., Vilniaus rajono Girgaičių km., Nemenčinės m., Švenčionėlių miestas, Švenčionių miestas.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-03-0003

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas vandens, atitinkančio higienos normas, tiekimo paslaugas, taip pat – nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 373 namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir net 798 namų ūkiams – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Finansavimas

Projekto vertė – 11 019 031,62 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 4 306 851,36 Eur pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 1 918 213,66Eur paskola, likusi projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia –2021 m. lapkritis

Projekto pabaiga – 2023 m. rugsėjis

Grįžti