• Vykdomi nuotekų valymo įrenginių statybos ir rekontravimo projektai
  • Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija I etapas
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2020 m. spalio 20 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį.

   Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonėms išduodamuose Taršos leidimuose.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Vilniaus mieste, paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu.

   Projekto vieta – Vilniaus aglomeracija.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0010

   Įgyvendinus projektą, bus padidinta teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiks Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonei išduotame Taršos leidime. Gyventojai, kuriems bus teikiamos nuotekų valymo paslaugos rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – 505 666 GE.

   Projekto vertė – 36 209 511 Eur. 

   Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-601 buvo skirta negrąžinamoji subsidija 26 541 523,05 Eur  pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

   Projekto pradžia – 2020-10-20 
   Projekto pabaiga – 2023-08-31 (rangos darbų pabaiga 2023-08-21).

  • Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija II etapas
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms bei įstaigoms, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų HELCOM reikalavimus.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Vilniaus mieste, paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu.Projekto vieta – Vilniaus aglomeracija.

   Įgyvendinus projektą, bus padidinta teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos bus įdiegtos naujos technologijos, kurios reikalingos dėl padidinto poreikio išvalyti nuotekas dar didesniu procentu nuo fosforo, taip pat neleisti patekti į nuotekas plastikui bei atsižvelgti į po 2030 m. numatomus dar griežtesnius reikalavimus dėl prioritetinių medžiagų išvalymo.

   Projekto vertė – 11 213 363,15 Eur.  Projektas finansuojamas UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis ir gautos paskolos lėšomis.

   Projekto pradžia – 2022-02-14 
   Projekto pabaiga – 2024-10-09 (rangos darbų pabaiga 2024-07-09)

  • Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   2019 liepos 31 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“ finansavimo sutartis.

   Projekto tikslas – padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą Švenčionių miesto gyventojams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės koncentracijos neviršytų reikalavimų, nurodytų Nemuno upių baseinų rajono valdymo plane.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

   Projekto vieta – Švenčionių rajonas, Cirkliškio kaimas.

   Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0007

   Įgyvendinus projektą bus rekonstruoti Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginiai, kurie užtikrins nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas 2 468 gyventojams.

   Projekto vertė – 4 184 528,71 Eur.

   Projektui LR aplinkos ministro liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-418 skirta negrąžinamoji subsidija 3 347 622,97 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, 836 905,74 Eur nuosavomis lėšomis prisidės UAB „Vilniaus vandenys“.

   Projekto pradžia – 2019-07-31 
   Projekto pabaiga – 2023-08-30 (rangos darbų pabaiga 2022-12-16)

 • Užbaigti nuotekų valymo įrenginių statybos ir rekonstravimo projektai
  • Slėginių nuotekų šalinimo tinklų statybos, esamų valymo įrenginių uždarymo ir nuotekų siurblinės Gėlos g., Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. rekonstravimo darbai
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus rajono gyventojams ir užtikrinti atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams bei efektyvesnį centralizuotą nuotekų tvarkymą.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų slėginių nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas), esamos siurblinės rekonstravimo darbai ir esamų nuotekų valymo (infiltracijos laukų) įrenginių demontavimas.

   Projekto vieta –Gėlos g., Tuščiaulių k., Nemenčinės seniūnija, Vilniaus rajonas.

   Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams bei efektyvesnis centralizuotas nuotekų tvarkymas.

   Projekto vertė – 545 000 Eur. 
   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-03-20 
   Projekto pabaiga – 2021-11-30

  • Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių ir technologinio pastato projektavimo ir statybos darbai Vilniaus miesto nuotekų valykloje
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – atitikti aplinkosauginius reikalavimus.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių ir technologinio pastato statyba.

   Projekto vieta – Titnago g. 74, Vilnius.

   Atliekų tvarkymas atitiks aplinkosauginius reikalavimus. Perdirbus atliekas gautas produktas bus panaudojamas, todėl prisidėsime prie atliekų mažinimo sąvartynuose.

   Projekto vertė – 950 000 Eur. 
   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-03-15 
   Projekto pabaiga – 2022-12-06

  • Kitos paskirties inžinerinių statinių (atvežtinių nuotekų priėmimo punktų) bei vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai Vilniaus m., Vilniaus raj., Šalčininkų raj. ir Švenčionių raj.
   Apie projektą
   Nauda
   Finansavimas
   Įgyvendinimas

   Projekto tikslas – atitikti aplinkosauginius reikalavimus.

   Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų kitos paskirties inžinerinių statinių (atvežtinių nuotekų priėmimo punktų) bei vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai

   Projekto vieta – Titnago g. 74, Vilnius; Gaukštonių g. 3, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.; Kalvarijų g. 161B, Vilniaus m.; Liepto g. 2, Vilniaus m.; Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.; Naujosios g. 15, Eišiškės, Eišiškės sen., Šalčininkų r. sav.; Statkuškės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

   Efektyviai tobulinamas procesinis valdymas. Nuotekų vežėjų atvežtos nuotekos bus tiriamos, kad neviršytų maksimalių ribinių taršos kriterijų, todėl į nuotekų valymo įrenginius patenkančios nuotekos iš atvežtinių nuotekų punktų bus be cheminių medžiagų atliekų ir negadins nuotekų valyklose įrenginių.

   Projekto vertė – 917 833,30 Eur.

   Finansuojama bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.

   Projekto pradžia – 2021-10-28

   Projekto pabaiga – 2023-04-30

Grįžti