Nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas
Slėginių nuotekų šalinimo tinklų statybos, esamų valymo įrenginių uždarymo ir nuotekų siurblinės Gėlos g., Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. rekonstravimo darbai
Apie projektą

Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus rajono gyventojams ir užtikrinti atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams bei efektyvesnį centralizuotą nuotekų tvarkymą.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų slėginių nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas), esamos siurblinės rekonstravimo darbai ir esamų nuotekų valymo (infiltracijos laukų) įrenginių demontavimas.

Projekto vieta –Gėlos g., Tuščiaulių k., Nemenčinės seniūnija, Vilniaus rajonas.

Nauda

Projekto įgyvendinimas sudarys galimybę gyventojams gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas atitikimas aplinkosauginiams reikalavimams bei efektyvesnis centralizuotas nuotekų tvarkymas.

Finansavimas

Projekto vertė – 545 000 Eur. 
Finansuojama iš bendrovės biudžeto.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2021-03-20 
Projekto pabaiga – 2021-11-30

Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių ir technologinio pastato projektavimo ir statybos darbai Vilniaus miesto nuotekų valykloje
Apie projektą

Projekto tikslas – atitikti aplinkosauginius reikalavimus.

Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių ir technologinio pastato statyba

Projekto vieta – Titnago g. 74, Panerių seniūnija, Vilnius.

Nauda

Atliekų tvarkymas atitiks aplinkosauginius reikalavimus. Perdirbus atliekas gautas produktas bus panaudojamas, todėl prisidėsime prie atliekų mažinimo sąvartynuose.

Finansavimas

Projekto vertė – 950 000 Eur. 
Finansuojama iš bendrovės biudžeto

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2021-03-15 
Projekto pabaiga – 2022-06-30

Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Apie projektą

2020 m. spalio 20 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonėms išduodamuose Taršos leidimuose.

Projekte numatomi vykdyti darbai – nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir rekonstrukcija Vilniaus mieste, paslaugos, susijusios su projekto įgyvendinimu.

Projekto vieta – Vilniaus aglomeracija.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0010

Nauda

Įgyvendinus projektą, bus padidinta teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei svečiams, išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiks Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonei išduotame Taršos leidime. Gyventojai, kuriems bus teikiamos nuotekų valymo paslaugos rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – 505 666 GE.

Finansavimas

Projekto vertė – 33 407 799,90 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-601 buvo skirta negrąžinamoji subsidija pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis ir gautos paskolos lėšomis.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2020-10-20 
Projekto pabaiga – 2023-08-31

Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija
Apie projektą

2019 liepos 31 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“ finansavimo sutartis.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą Švenčionių miesto gyventojams, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės koncentracijos neviršytų reikalavimų, nurodytų Nemuno upių baseinų rajono valdymo plane.

Projekte numatomi vykdyti darbai – Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Projekto vieta – Švenčionių rajonas, Cirkliškio kaimas.

Projekto numeris 05.3.2-APVA-V-013-04-0007

Nauda

Įgyvendinus projektą bus rekonstruoti Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginiai, kurie užtikrins nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas 2 468 gyventojams.

Finansavimas

Projekto vertė – 4 184 528,71 Eur. Projektui LR aplinkos ministro liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-418 skirta negrąžinamoji subsidija 3 347 639,53 Eur pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, 836 889,18 Eur nuosavomis lėšomis prisidės UAB „Vilniaus vandenys“.

Įgyvendinimas

Projekto pradžia – 2019-07-31 
Projekto pabaiga – 2022-07-30

Grįžti