Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius 2017 m. pabaigoje
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.*
Darbuotojų skaičius 2018 m. pabaigoje
Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.* 
Darbuotojų skaičius 2019 m. pabaigojeVidutinis darbo užmokestis 
2019 m.
Administracijos vadovai  35523 45907 55775
Vidurinio lygmens vadovai
402535 382863 373166
Vyresnieji specialistai 631769 582043 772191
Specialistai 2471250 2541335 2601463
Darbininkai 3101056 3041023 3101168
* Siekiant duomenų palyginamumo, 2017 ir 2018 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal naują mokesčių sistemą, padauginant iš koeficiento 1,289.


Didžiąją darbuotojų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas. Kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo darbuotojui iškeltų individualių veiklos tikslų, o vadovams – dar ir nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo.

2017 metų pradžioje įmonėje buvo įdiegta veiklos valdymo sistema ir patvirtinta kintamos atlygio dalies tvarka, kuri numato, jog nustatytus metinius tikslus pasiekusiems darbuotojams yra mokami metiniai atlygio priedai. Kintamo atlygio dydis priklauso nuo konkrečios pareigybės atsakomybės, savarankiškumo lygio ir sprendimų priėmimo laisvės bei daromos įtakos bendrovės rezultatams. Specialistams šie priedai siekia 10 proc. metinio atlygio, vadovams – nuo 15 iki 30 procentų.
 
Generaliniam direktoriui nuo 2019 m. sausio 1 d. (po mokesčių reformos) mokama 5414 eurų per mėnesį pastovi atlyginimo dalis, neatskaičius mokesčių. Taip pat generaliniam direktoriui mokama 50 proc. kintamoji mėnesio darbo užmokesčio dalis nuo pastovios dalies, kuri priklauso nuo patvirtintų metinių įmonės tikslų įgyvendinimo ir kuri nustatoma metams į priekį, patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius už praėjusius ataskaitinius metus.

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.  
Vidurinio lygmens vadovai – tai darbuotojų kategorija, kurią sudaro bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.  
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.  
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.  
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.