2018-10-23
Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ pirmoji iš savivaldybių valdomų įmonių šalyje išreiškė valią bendradarbiauti su Valdymo koordinavimo centru (VKC) siekiant tobulinti korporatyvinę valdyseną bei būti įvertinta remiantis VKC sudaromo valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso metodika.
„Skaidrumas, kolegialių valdymo ar priežiūros organų formavimas ir strateginis planavimas bei įgyvendinimas jau dabar yra vieni svarbiausių mūsų įmonės valdymo principų, todėl manome, kad dalyvavimas gerojo valdymo indekse padės sparčiau tobulėti didinant bendrovės veiklos efektyvumą ir sudarys sąlygas tinkamai subalansuoti bendrovės teikiamas naudas suinteresuotoms šalims: klientams, visuomenei, akcininkams ir darbuotojams“, – teigia „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.
„Valdymo koordinavimo centras siekia užtikrinti profesionalų valstybės valdomų įmonių valdymą, konsultuodamas valstybės valdomas įmones gerosios valdysenos diegimo klausimais. Valdymo koordinavimo centro sudaromu gerojo valdymo indeksu siekiama įvertinti, kaip valstybės valdomoms įmonėms sekasi diegti geros valdysenos praktikas, jų veiklos skaidrumo, valdymo bei priežiūros organų formavimo, strateginio planavimo ir įgyvendinimo aspektus. Planuojame, kad remiantis Indekso metodika ateityje bus vertinamos ir savivaldybių valdomos įmonės“, – teigia Valdymo koordinavimo centro funkcijas vykdančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.
Valdymo koordinavimo centras taip pat teikia individualias ataskaitas valstybės valdomoms įmonėms, nurodydamas, kokie trūkumai įžvelgiami jų valdysenoje bei kokių veiksmų turėtų būti imamasi, siekiant juos išspręsti. Gerojo valdymo indeksas sudaromas remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis, Nasdaq bendrovių valdymo kodeksu, gerosiomis pasaulinėmis praktikomis ir kitais kriterijais.
Apie Valdymo koordinavimo centrą
Valdymo koordinavimo centras – Vyriausybės įsteigtas analitinis centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais.
Daugiau informacijos apie Valdymo koordinavimo centrą čia.