PASLAUGOS APRAŠYMAS
Nuotekų surinkimas ir išvežimas asenizacine mašina iš įmonių buitinių ir gamybinių nuotekų kaupimo rezervuarų. Paslauga nėra teikiama atliekų išvežimui.

KAM TEIKIAMA?
Juridiniam asmenims, atitinkantiems šiuos reikalavimus:

 • Kurie pasirašo nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartį.
 • Patenka į paslaugos teikimo zoną.
 • Išleidžiamos ir išvežamos nuotekos neviršija infrastruktūros galimybių ribų.


PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslauga užsakoma telefonu 19118, el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą.
Pateikiant užsakymą, reikia nurodyti šiuos duomenis:

 • Įmonės pavadinimas
 • Įmonės kodas
 • Objekto adresas
 • Telefono numeris
 • El. pašto adresas
 • Preliminarus išvežamų nuotekų kiekis (m3)
 • Koks atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos?
 • Kiek yra talpų, iš kurių reikia siurbti?
 • Ar pasirašyta nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartis?
 • Iš kokios talpos siurbti nuotekas? (primename, kad naftos, riebalų gaudyklių neaptarnaujame)

PASLAUGOS EIGA
1. Prieš užsakant nuotekų išvežimą, reikia pateikti laisvos formos prašymą (el. pašto adresu info@vv.lt) sudaryti Nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartį bei pateikti papildomus dokumentus:

 • Nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
 • įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;

2. Paimamas mėginys ir atliekamas nuotekų tyrimas dėl taršų dydžio nustatymo. Mėginio paėmimą ir atliktus tyrimus apmoka klientas, nepriklausomai nuo tyrimo rezultatų. Nuotekų mėginio paėmimo kaina 33,06 Eur be PVM, su tyrimų kainomis galite susipažinti čia. Kokius tyrimus reikės atlikti, sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą, tačiau visada bus atliekami šie tyrimai: PH nustatymas potenciometriniu metodu, Riebalų analizė, Bichromatinė oksidacija (ChDScr), Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), Skendinčių medžiagų nustatymas, Bendrojo azoto analizė Kjeldalio metodu.

3. Jei nuotekų tyrimo rezultatai neviršija infrastruktūros galimybių ribos, paskaičiuojamas mokestis už nuotekų užterštumą vadovaujantis padidėjusios ir/arba savitosios taršos mokesčio įkainiais ir  pasirašoma nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartis. (Laikotarpis nuo mėginio paėmimo iki sutarties pasirašymo – 7-20 d. d., priklauso kokie buvo atlikti tyrimai).

4. Jei nuotekų tyrimo rezultatai viršija infrastruktūros galimybių ribas, sutartis nepasirašoma. 
Infrastruktūrų galimybių ribinės vertės (mg/l) 

Nuotekų valyklaTeršalai
BDS7ChDSSMNbPbNaftaRiebalai
Vilnius9000<3 x BDS7630090018025270

5. Po sutarčių pasirašymo suderinamas nuotekų išvežimo laikas (esant poreikiui, galima sudaryti reguliarų nuotekų išvežimo grafiką). Paslauga klientams teikiama darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 14:00 val.

6. Jei klientas jau yra sudaręs Nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartį, kiekvieną tolimesnį užsakymą gali pateikti  el. paštu info@vv.lt arba telefonu 19118 ir bus suderinamas individualus nuotekų išvežimo laikas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Didžiausias galimas nuotekų išvežimo kiekis vienu reisu – 5 m3
 • Didžiausias galimas atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos – 30 m. (įvertinti privažiavimo kampus, duobės, iš kur siurbiamos nuotekos, gylį ir pan.)
 • Privažiavimas prie nuotekų išsiurbimo vietos turi būti ne siauresnis nei 3 metrų pločio
 • Siekiant užtikrinti, kad juridinio asmens vykdomos veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumas neviršytų leistinų normų arba siekiant kuo tiksliau paskaičiuoti mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, periodiškai imami nuotekų mėginiai, apie tai iš anksto neįspėjus kliento. Periodiniai nuotekų kontrolės tyrimai  atliekami įmonės sąskaita, nebent klientas pats užsako nuotekų tyrimą.

KAINA
Galutinę kainą sudaro mokestis už nuotekų išvežimą, nuotekų tvarkymą bei specifines medžiagas.
1. Nuotekų išvežimo kaina priklauso nuo to, kurioje paslaugos teikimo zonoje yra kliento objektas (adresas):

Paslauga (nuotekų išvežimas)1 reiso kaina (Eur be PVM)
Nuotekų išvežimas – 1 zona45,45
Nuotekų išvežimas – 2 zona41,32
Nuotekų išvežimas – 3 zona37,19

2. Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus.
Kai nuotekos pristatomos į nuotekų siurblinėse esančius nuotekų priėmimo punktus (Liepto g. ir Kalvarijų g.), mokama pilna nuotekų tvarkymo kaina – 0,54 Eur/m3 be PVM.
Kai nuotekos pristatomos į nuotekų valykloje esantį nuotekų priėmimo punktą (Titnago g.), mokama nuotekų tvarkymo kaina be nuotekų surinkimo kainos dalies –0,31 Eur/m3 be PVM.

3.Atvežtam nuotekų kiekiui skaičiuojama papildoma nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos.

Kaip paskaičiuojami mokesčiai už padidėjusią ir sąvitąją (specifinę) taršą?

Padidėjusi tarša – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už bazinį nuotekų užterštumą. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per septynias paras (BDS7), skendinčioms medžiagoms (SM), bendrajam azotui (N) ir bendrajam fosforui (P). Nuotekų valymo paslaugų kainos už padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nutarimu patvirtintas Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašas.

Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos

RodiklisBazinis nuotekų užterštumas, mg/l
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7)350
Skendinčios medžiagos (SM)350
Bendrasis azotas (N)50
Bendrasis fosforas (P)10

Kai šie nurodyti bazinio nuotekų užterštumo dydžiai viršijami, mokami papildomi mokesčiai už padidėjusią taršą:

RodiklisKAINA (BE PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą0,028
Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą0,020
Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą0,002 
Eur/m³

Savitoji tarša – su nuotekomis į bendrovės eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis VERT patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką. Mokestis už savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų) taršą klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija ribinę teršalų koncentraciją.

RodiklisRibinė koncentracija* (mg/l) Kaina** už mg/l (be pvm)
Bendras chromas0,4
mg/l
0,05666
Eur
Varis0,4
mg/l
0,05666
Eur
Cinkas0,6
mg/l
0,05666
Eur
Nikelis ir jo junginiai0,1
mg/l
0,34751
Eur
Naftos angliavandeniliai5,0
mg/l
0,01284
Eur
Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)2,0
mg/l
0,00126
Eur
Gyvsidabris0,002
mg/l
3,81415
Eur
Kadmis0,04
mg/l
3,81415
Eur
Švinas0,1
mg/l
0,34751
Eur
Aliuminis0,4
mg/l
0,05666
Eur
Riebalai50,0
mg/l
0,00126
Eur
Antracenas0,0002
mg/l
3,81415
Eur
Nonilfenoliai0,02
mg/l
3,81415
Eur
Di(2-etilheksilftalatas)0,002
mg/l
3,81415
Eur

* Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją

4. Atskirai siunčiama PVM sąskaita faktūra už mėginio paėmimą ir laboratorinius nuotekų tyrimus sutarties sudarymo tikslais. Vėliau, kai paslauga užsakoma po sutarties pasirašymo, šis mokestis netaikomas.

Paspaudę žemėlapio viršutiniame kairiajame kampe esančias rodykles, pamatysite detalesnę informaciją apie nuotekų išvežimo kainas. Norėdami pasitikrinti, ar teikiame paslaugą Jūsų norimu adresu, ir, jei taip – kokia paslaugos kaina, galite pasinaudoti žemėlapio viršutiniame dešiniajame šone esančia paieškos sistema. Jos laukelyje suvedus konkretų adresą, jis atsivaizduos žemėlapyje ir matysite, kokioje zonoje (raudonoje, žalioje ar geltonoje) yra Jūsų adresas. Paspaudus ant spalvos, atsiras visa tos zonos informacija. Adresais, kurie nepatenka į pažymėtas zonas, nuotekų išvežimo paslauga nėra teikiama.Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  UŽKLAUSA


  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas

  El.pašto adresas
  Kontaktinis tel.nr:
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga:
  Papildoma informacija:
  Nurodykite:

  • koks preliminarus išvežamų nuotekų kiekis (m3)
  • iš kur reikia išsiurbti nuotekas (išgriebimo duobė, lauko tualetas, valymo įrenginiai (kokio gamintojo) ar kita).
  • Kiek yra talpų, iš kurių reikia siurbti;
  • koks atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos.