PASLAUGOS APRAŠYMAS
Nuotekų surinkimas ir išvežimas asenizacine mašina iš įmonių buitinių ir gamybinių nuotekų kaupimo rezervuarų. Yra galimybė užsakyti nuotekų išvežimą su nuotekų kaupimo rezervuaro išplovimu aukšto slėgio srove.

Paslauga nėra teikiama atliekų išvežimui.

KAM TEIKIAMA?
Juridiniam asmenims, atitinkantiems šiuos reikalavimus:

 • Kurie pasirašo nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartį.
 • Patenka į paslaugos teikimo zoną.
 • Išleidžiamos ir išvežamos nuotekos neviršija infrastruktūros galimybių ribų.


PASLAUGOS UŽSAKYMAS
Paslauga užsakoma telefonu 19118, el. paštu info@vv.lt, atvykus į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ arba užpildžius žemiau esančią formą.
Pateikiant užsakymą, reikia nurodyti šiuos duomenis:

 • Įmonės pavadinimas.
 • Įmonės kodas.
 • Objekto adresas.
 • Telefono numeris.
 • El. pašto adresas.
 • Preliminarus išvežamų nuotekų kiekis (m3).
 • Koks atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos.
 • Kiek yra talpų, iš kurių reikia siurbti.
 • Ar pasirašyta nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartis.
 • Iš kokios talpos siurbti nuotekas (primename, kad naftos, riebalų gaudyklių neaptarnaujame).
 • Ar užsakomas nuotekų išvežimas su plovimu.

PASLAUGOS EIGA

1. Prieš užsakant nuotekų išvežimą, reikia pateikti laisvos formos prašymą (el. pašto adresu info@vv.lt) sudaryti Nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartį bei pateikti papildomus dokumentus:

 • Nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopiją.
 • Įmonės vadovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

2. Paimamas mėginys ir atliekamas nuotekų tyrimas dėl taršų dydžio nustatymo. Mėginio paėmimą ir atliktus tyrimus apmoka klientas, nepriklausomai nuo tyrimo rezultatų. Nuotekų mėginio paėmimo kaina 33,06 Eur be PVM, su tyrimų kainomis galite susipažinti čia. Kokius tyrimus reikės atlikti, sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą, tačiau visada bus atliekami šie tyrimai: PH nustatymas potenciometriniu metodu, Riebalų analizė, Bichromatinė oksidacija (ChDScr), Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), Skendinčių medžiagų nustatymas, Bendrojo azoto analizė Kjeldalio metodu.

3. Jei nuotekų tyrimo rezultatai neviršija infrastruktūros galimybių ribos, paskaičiuojamas mokestis už nuotekų užterštumą vadovaujantis padidėjusios ir/arba savitosios taršos mokesčio įkainiais ir  pasirašoma nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartis. (Laikotarpis nuo mėginio paėmimo iki sutarties pasirašymo – 7-20 d. d., priklauso kokie buvo atlikti tyrimai).

4. Jei nuotekų tyrimo rezultatai viršija infrastruktūros galimybių ribas, sutartis nepasirašoma. 

Teršalai
Vilniaus valyklos intrastruktūros galimybių ribinė vertė (mg/l)

BDS7

9000

ChDS

<3 x BDS7

SM

6300

Nb

900

Pb

180

Nafta

25

Riebalai

270

5. Po sutarčių pasirašymo suderinamas nuotekų išvežimo laikas (esant poreikiui, galima sudaryti reguliarų nuotekų išvežimo grafiką). Paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 14:00 val.

6. Jei klientas jau yra sudaręs Nuotekų išvežimo ir tvarkymo sutartį, kiekvieną tolimesnį užsakymą gali pateikti  el. paštu info@vv.lt  telefonu 19118 arba užpildyti žemiau esančią užklausą ir bus suderinamas individualus nuotekų išvežimo laikas.

PAPILDOMA BENDRA INFORMACIJA

 • Jei užsakomas nuotekų išvežimas be plovimo – didžiausias galimas nuotekų išvežimo kiekis vienu reisu – 10 m3.
 • Jei užsakomas nuotekų išvežimas su plovimu – didžiausias galimas nuotekų išvežimo kiekis vienu reisu – 8 m3.
 • Plovimui naudojamas įmonės atsivežtas vanduo (maksimalus galimas kiekis iki 2 m3).
 • Po plovimo vanduo išvežamas kartu su nuotekom ir įskaičiuojamas į išvežamų nuotekų kiekį.
 • Temperatūrai lauke nukritus iki -5 ir žemiau laipsnių, nuotekų išvežimas su plovimu neteikiamas.
 • Didžiausias galimas atstumas nuo privažiavimo vietos iki siurbimo vietos – iki 30 m.
 • Privažiavimas prie nuotekų išsiurbimo vietos turi būti ne siauresnis nei 3 metrų pločio.
 • Privažiavimas ir posūkiai turi būti pritaikyti automobiliui, kurio ilgis 9 m, o aukštis 4 m.
 • Esant poreikiui, gali būti panaudojama 3,5 m. aukščio ir 3 m. ilgio teleskopinė siurbimo žarnos strėlė (pvz.  aukšta tvora, per kurią rankomis sudėtinga perkelti siurbimo žarną, šviežiai pasėta žolė ir pan. situacijos kai siurbimo žarna negali gulėti ant žemės).
 • Jei nuotekų išsiurbimas vykdomas iš valymo įrenginio, po darbų klientas turi pats pasirūpinti įrenginio užpildymu vandeniu (kaip rekomenduoja valymo įrenginių gamintojai);
 • Jei nuotekų išsiurbimas vykdomas iš lauko tualeto, klientas turi pasirūpinti, kad turinys būtų siurbiamos konsistencijos (prieš 1-2 dienas iki siurbimo datos rekomenduojama pripilti vandens.
 • Jei privažiavimas iki nuotekų siurbimo sudėtingas (siauras keliukas, mažai vietos manevrams), galime pasiūlyti mažesnės talpos (iki 5 m3) ir mažesnių gabaritų nuotekų išvežimo automobilį.
 • Siekiant užtikrinti, kad juridinio asmens vykdomos veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumas neviršytų leistinų normų arba siekiant kuo tiksliau paskaičiuoti mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, periodiškai imami nuotekų mėginiai, apie tai iš anksto neįspėjus kliento. Periodiniai nuotekų kontrolės tyrimai  atliekami įmonės sąskaita, nebent klientas pats užsako nuotekų tyrimą.

APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGĄ
Po paslaugos suteikimo  pateikiamas mokėjimo dokumentas (mokėjimo pranešimas arba sąskaita faktūra) iki kito mėnesio 10 dienos.

KAINA
Galutinę kainą sudaro mokestis už nuotekų išvežimą (reisą),  nuotekų tvarkymą (m3) bei specifines medžiagas.

 1. Nuotekų išvežimo kaina priklauso nuo to, kurioje paslaugos teikimo zonoje yra objektas (adresas) ir ar pageidaujamas išvežimas su nuotekų kaupimo rezervuaro plovimu ar be plovimo.

Nuotekų išvežimo su plovimu kainos:

Paslauga
Kaina
Eur be PVM už reisą

Nuotekų išvežimas su plovimu – 1 zona

90,91

Nuotekų išvežimas su plovimu – 2 zona

78,51

Nuotekų išvežimas su plovimu – 3 zona

66,12

Paslauga
Kaina
Eur be PVM už reisą

Nuotekų išvežimas – 1 zona

61,99

Nuotekų išvežimas – 2 zona

49,59

Nuotekų išvežimas – 3 zona

41,32

2. Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3). Kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus, t. y. 0,77 Eur/m3 be PVM.

3.Atvežtam nuotekų kiekiui skaičiuojama papildoma nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją taršą, kuri priklauso nuo atvežtų nuotekų teršalų koncentracijos.

 • Kaip paskaičiuojami mokesčiai už padidėjusią ir sąvitąją (specifinę) taršą?

  Padidėjusi tarša – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už bazinį nuotekų užterštumą. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per septynias paras (BDS7), skendinčioms medžiagoms (SM), bendrajam azotui (N) ir bendrajam fosforui (P). Nuotekų valymo paslaugų kainos už padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nutarimu patvirtintas Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašas.

  Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos

  Rodiklis
  Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l

  Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7)

  350

  Skendinčios medžiagos (SM)

  350

  Bendrasis azotas (N)

  50

  Bendrasis fosforas (P)

  10

  Kai šie nurodyti bazinio nuotekų užterštumo dydžiai viršijami, mokami papildomi mokesčiai už padidėjusią taršą:

  Rodiklis
  Kaina Eur be PVM/m3

  Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą

  0,028

  Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

  0,020

  Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

  0,002 

  Savitoji tarša – su nuotekomis į bendrovės eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis VERT patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką. Mokestis už savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų) taršą klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija ribinę teršalų koncentraciją.

  Rodiklis
  Ribinė koncentracija* (mg/l) 
  Kaina** už mg/l (EUR be PVM)

  Bendras chromas

  0,4

  0,06448

  Varis

  0,4

  0,06448

  Cinkas

  0,6

  0,06448

  Nikelis ir jo junginiai

  0,1

  0,39547

  Naftos angliavandeniliai

  5,0

  0,01461

  Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)

  2,0

  0,00126

  Gyvsidabris

  0,002

  4,34050

  Kadmis

  0,04

  4,34050

  Švinas

  0,1

  0,39547

  Aliuminis

  0,4

  0,06448

  Riebalai

  50,0

  0,00143

  Antracenas

  0,0002

  4,34050

  Nonilfenoliai

  0,02

  4,34050

  Di(2-etilheksilftalatas)

  0,002

  4,34050

  * Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
  ** Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją

4. Atskirai siunčiama PVM sąskaita faktūra už mėginio paėmimą ir laboratorinius nuotekų tyrimus sutarties sudarymo tikslais. Vėliau, kai paslauga užsakoma po sutarties pasirašymo, šis mokestis netaikomas.

Paspaudę žemėlapio viršutiniame kairiajame kampe esančias rodykles, pamatysite detalesnę informaciją apie nuotekų išvežimo kainas. Norėdami pasitikrinti, ar teikiame paslaugą Jūsų norimu adresu, ir, jei taip – kokia paslaugos kaina, galite pasinaudoti žemėlapio viršutiniame dešiniajame šone esančia paieškos sistema. Jos laukelyje suvedus konkretų adresą, jis atsivaizduos žemėlapyje ir matysite, kokioje zonoje (raudonoje, žalioje ar geltonoje) yra Jūsų adresas. Paspaudus ant spalvos, atsiras visa tos zonos informacija. Adresais, kurie nepatenka į pažymėtas zonas, nuotekų išvežimo paslauga nėra teikiama.

Prašymą dėl papildomos paslaugos teikimo kviečiame pateikti el. paštu info@vv.lt, skambinant tel. 19118, kreipiantis į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių arba užpildžius žemiau esančią formą.

  Nuotekų išvežimas

  Užklausa

  Vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas
  Kontaktinis telefonas
  +370
  El. p. adresas
  Objekto adresas, kuriam bus atliekama paslauga
  Jūsų komentaras

  Nurodykite preliminarų išvežamų nuotekų kiekį, ar užsakote nuotekų išvežimą su plovimu ar be plovimo, iš kur reikės siurbti nuotekas (iš valymo įrenginio, lauko tualeto ar kt.), kokios privažiavimo galimybės (ar tilps 9 m. ilgio ir 4 m. pločio automobilis?)