Korupcijos prevencija


Vilniaus vandenų“ misija – tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei. Remdamiesi atsakingumo, atvirumo ir aktyvumo principais, siekiame užtikrinti kokybiškas paslaugas, gerą klientų aptarnavimą ir kurti tvarią vidinę įmonės kultūrą. Savo veikloje siekiame aukštų sąžiningumo, moralės bei skaidrumo standartų, todėl griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos apraiškas.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Etikos kodeksu, Antikorupcijos principų sąvadu, Privačių interesų deklaravimo bei Konfidencialios informacijos valdymo taisyklėmis. Jų laikymąsi užtikrina ir kontroliuoja Prevencijos skyrius.

Kviečiame Jus pranešti apie pastebėtus pažeidimus ar įtarimą keliančius atvejus mūsų nurodytas kontaktais. Taip pat galite pasinaudoti anonimine linija.


2018-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 


Eil. nr.

Priemonė

Vykdytojas

Terminas

Rezultatas

1.

Siųsti už korupcijos prevenciją atsakingus darbuotojus į mokymus.

Prevencijos skyrius, Organizacijos vystymo departamentas

Min. 1 kartą per metus

 

2.

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų, planuojančių, organizuojančių bei vykdančių viešuosius pirkimus, kvalifikacijos tobulinimą.

Padalinių vadovai

Min 1 kartą per metus

 

3.

Deklaruoti privačius interesus.

Tikrinti darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenis bei informuoti juos apie galimą interesų konfliktą ir veiksmus, siekiant išvengti konflikto.

Kiekvienas darbuotojas

 

Nuolat

Vykdoma

4.

Parengti ir vidinėje interneto svetainėje paskelbti publikacijas interesų konflikto, dovanos ir kyšio atribojimo, konfidencialios informacijos, diskriminacijos ir kitais antikorupciniais klausimais.

Prevencijos skyrius

2018 m. I ketv.


Įvykdyta

 

5.

Užtikrinti, kad į darbą būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Padalinių vadovai, Organizacijos vystymo departamentas

Nuolat

Vykdoma

6.

Išsamiai reglamentuoti darbuotojų pareigines funkcijas.

Padalinių vadovai, Organizacijos vystymo departamentas

Nuolat

Įvykdyta

7.

Viešai skelbti įmonės teikiamų paslaugų įkainius, pajamas ir išlaidas.

Klientų aptarnavimo tarnyba, Finansų tarnyba

Nuolat

Vykdoma

8.

Racionaliai naudoti įmonės pinigines lėšas,vykdyti jų apskaitą.

Padalinių vadovai pagal priskirtas biudžeto eilutes, Finansų tarnyba

Nuolat

Vykdoma

9.

Užtikrinti racionalų transporto priemonių naudojimą, vykdyti kuro užpylimo kontrolę.

Darbuotojai, kuriems priskirtas tarnybinis trasportas

Nuolat

Vykdoma

10.

Interneto svetainėje skelbti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą ir vykstančius pirkimus.

Viešųjų pirkimų skyrius

Nuolat

Vykdoma

11.

Didinti viešųjų pirkimų apimtis per CPO.

Viešųjų pirkimų skyrius

Nuolat

 

12.

Vykdyti juridinių asmenų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, anoniminę apklausą.

Viešųjų pirkimų skyrius

1 kartą per metus

 

13.

Atnaujinti Darbuotojų etikos kodeksą.

Prevencijos skyrius

2018 m.  III ketv.


Įvykdyta

 

14.

Nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

A1 vadovai ir Prevencijos skyrius

1 kartą per metus

2017 ir 2018 m. išanalizuota ir surašytos išvados

15.

Srityse, kuriose nustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengti priemonių planą korupcijos apraiškoms valdyti.

Prevencijos skyrius

Prireikus

 

16.

Tikrinti viešojo pirkimo būdu įsigytų prekių (paslaugų) atitikimą techninėms specifikacijoms.

Sutarčių savininkai

Nuolat

Vykdoma

17.

Tikrinti ,,švaraus stalo“ politikos laikymąsi.

Prevencijos skyrius

Nuolat

Vykdoma

18.

Vykdyti rangovų atliktų darbų kokybės ir apimties patikrinimus pagal pasirašytas sutartis.

Priėmimo – perdavimo aktus pasirašantys darbuotojai, Padalinių vadovai

Nuolat

Vykdoma

19.

Tirti piliečių suteiktą informaciją apie nelegalius prisijungimus prie vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų.

Apskaitų valdymo departamentas, Prevencijos skyrius

Nuolat

Vykdoma

20.

Tikrinti informaciją apie nelegalius vandens pasisavinimus bei neteisėtus nuotekų išpylimus.

Apskaitų valdymo departamentas, Prevencijos skyrius

Nuolat

Vykdoma

21.

Įdiegti pasitikėjimo sistemą intraneto svetainėje, kurioje darbuotojai galėtų anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus.

Prevencijos skyrius

2018 m.    I ketv.

Įvykdyta

22.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti nuorodas, kur kreiptis, susidūrus su galima korupcija.

Prevencijos skyrius

2018 m.    I ketv.


Įvykdyta

 

23.

Vykdyti rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

Teisės skyrius, Prevencijos skyrius

Nuolat


Vykdoma

 

24.

Tirti piliečių skundus dėl darbuotojų sukčiavimo, piktnaudžiavimo, vilkinimo atvejų ir prielaidų korupcijai susidarymo.

Padalinių vadovai,

Prevencijos skyrius

Gavus skundą

Vykdoma

25.

Bendrovės interneto svetainėje teikti informaciją apie vykdomą antikorupcinę veiklą.

Prevencijos skyrius, IT skyrius

Nuolat


Vykdoma

 

26.

Bendradarbiauti su STT ir kitomis valstybės institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją.

Prevencijos skyrius

Nuolat

Vykdoma