Korupcijos prevencija


Vilniaus vandenų“ misija – tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei. Remdamiesi atsakingumo, atvirumo ir aktyvumo principais, siekiame užtikrinti kokybiškas paslaugas, gerą klientų aptarnavimą ir kurti tvarią vidinę įmonės kultūrą. Savo veikloje siekiame aukštų sąžiningumo, moralės bei skaidrumo standartų, todėl griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos apraiškas.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Etikos kodeksu, Antikorupcijos principų sąvadu, Privačių interesų deklaravimo bei Konfidencialios informacijos valdymo taisyklėmis. Jų laikymąsi užtikrina ir kontroliuoja Prevencijos skyrius.

Kviečiame Jus pranešti apie pastebėtus pažeidimus ar įtarimą keliančius atvejus mūsų nurodytas kontaktais. Taip pat galite pasinaudoti anonimine linija.


2019-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 


Eil. nr.

Priemonė

Vykdytojas

Terminas

Rezultatas

1.Užtikrinti, kad į darbą būtų priimti  nepriekaištingos reputacijos darbuotojai.Veiklos organizavimo tarnyba, Prevencijos skyrius, tiesioginiai padalinių vadovaiNuolatVykdoma
2.Tikrinti darbuotojų privačių interesų deklaracijas, informuoti juos apie galimą konfliktą ir veiksmus, siekiant išvengti interesų konflikto.Prevencijos skyriusNuolatVykdoma
3.Teikti konsultacijas korupcijos prevencijos, interesų konflikto ir etikos klausimais.Prevencijos skyriusNuolatVykdoma

4.

Siųsti darbuotojus į antikorupcinius mokymus.

Prevencijos skyrius

Min. 1 kartą per metus

 

5.

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų, planuojančių, organizuojančių bei vykdančių viešuosius pirkimus, kvalifikacijos tobulinimą.

Pirkimų skyrius

Min. 1 kartą per metus

 

6.

Vidinėje interneto svetainėje skelbti  publikacijas interesų konflikto, dovanos ir kyšio atribojimo, konfidencialios informacijos, diskriminacijos ir kt. antikorupciniais klausimais.

Komunikacijos skyrius, Prevencijos skyrius

 

Nuolat

Įvykdyta

7.

Išplatinti  anoniminę apklausos anketą darbuotojų tolerancijos korupcijos lygiui nustatyti.

Prevencijos skyrius

2019 m. I ketv.


Įvykdyta

 

8.

Apibendrintų išvadų pagrindu išorės ekspertų pagalba pravesti mokymus korupcijos suvokimo tematika

Prevencijos skyrius

Min 1 kartą per metus


9.

Nustatyti nelegalius prisijungimus prie vandentiekio ar nuotekų tinklų infrastruktūros.

Apskaitų valdymo departamentas

Nuolat

Vykdoma

10.

Nustatyti nelegalius vandens pasisavinimo bei nuotekų išpylimo faktus.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų skyrius, Apskaitų valdymo departamentas

Nuolat


11.

Kontroliuoti, ar prekių ir paslaugų poreikis nėra sukuriamas dirbtinai.

Padalinių vadovai

Nuolat

Vykdoma

12.

Interneto svetainėje skelbti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus ir vykstančius pirkimus.

Veiklos organizavimo tarnyba

Nuolat

Vykdoma

13.

Didinti viešųjų pirkimų apimtis per CPO.

Veiklos organizavimo tarnyba

Nuolat

Vykdoma

 

14.

Vykdyti juridinių asmenų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, anoniminę apklausą.

Veiklos organizavimo tarnyba

1 kartą per metus

2019 m. įvykdyta

 

15.

Tikrinti viešojo pirkimo būdu įsigytų prekių (paslaugų) atitikimą techninėms specifikacijoms.

Sutarčių savininkai

Nuolat


Vykdoma

 

16.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijai viešųjų pirkimų srityje.

Prevencijos skyrius

Nuolat


17.

Siekiant užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, vertinti techninių specifikacijų patikrinimus.

Prevencijos skyrius

Nuolat

Vykdoma

 

18.

Atlikti techninių specifikacijų vertinimą pasitelkiant išorės ekspertus.

Veiklos organizavimo tarnyba

Prireikus


19.

Išsamiai reglamentuoti darbuotojų pareigybių aprašymus.

Padalinių vadovai

Nuolat


20.

Užtikrinti racionalų transporto priemonių naudojimą, vykdyti kuro užpylimo kortelę.

Logistikos ir turto priežiūros skyrius  

Nuolat

Vykdoma

21.

Tikrinti „švaraus stalo“ politikos laikymąsi.

Prevencijos skyrius

Nuolat

Vykdoma

22.

Vykdyti verslo partnerių atliktų darbų kokybės ir apimties patikrinimus.

Padalinių vadovai, Prevencijos skyrius

Nuolat


23.

Tirti skundus dėl darbuotojų sukčiavimo, piktnaudžiavimo, vilkinimo atvejų.

Padalinių vadovai, Prevencijos skyrius

Gavus skundą

Vykdoma

24.

Parengti Korupcijos prevencijos vadovą viešųjų pirkimų srityje.

Prevencijos skyrius, Veiklos organizavimo tarnyba

2019 m. III ketv. 

25.

Nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

A1 vadovai, Prevencijos skyrius

Kasmet iki IV ketv. 

26.

Srityse, kuriose nustatyta didelė KPT, parengti priemones korupcijos apraiškoms valdyti.

Prevencijos skyrius

Kartą per metus


27.Vykdyti rengiamų vidaus teisės aktų antikorupcinį vertinimą.Veiklos organizavimo tarnyba, Prevencijos skyriusNuolatVykdoma
28.Parengti naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo taisykles.Prevencijos skyrius2019 m. IV ketv.
29.Parengti naujos redakcijos Antikorupcinių principų sąvadą.Prevencijos skyrius2019 m. III ketv.
30.Parengti naujos redakcijos Privačių interesų deklaravimo taisykles. Prevencijos skyrius2019 m. III ketv.
31.Viešai skelbti Bendrovės teikiamų paslaugų įkainius, Bendrovės pajamas ir išlaidas.Klientų aptarnavimo tarnybaNuolatVykdoma
32.Didinti vykdomų paslaugų, perkeliamų į elektroninę erdvę, apimtis.Padalinių vadovaiNuolatVykdoma
33.Bendrovės interneto svetainėje teikti informaciją apie vykdomą antikorupcinę veiklą.Prevencijos skyriusNuolatVykdoma
34.Bendradarbiauti su STT, VTEK, FNTT ir kt. valstybės institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją.Prevencijos skyriusNuolatVykdoma